jueves, 15 de noviembre de 2012

USOS EDUCATIUS DELS BLOGS

Ens ha paregut interessant des de la Comissió de TIC, donada la proliferació en el col·legi de blogs,  el següent article sobre blogs educatius de la Universitat Oberta de Catalunya:

USOS EDUCATIUS DELS BLOGS
Ara ja sabem què és un blog i possiblement ja heu anat pensat alguns usos que com a formadors hi podríem donar. Alhora, però, hem de tenir en compte que som formadors en un entorn virtual d'aprenentatge. Probablement per a un professor de l'àmbit presencial incorporar un blog a la seva dinàmica d'aula pot ser una manera molt atractiva d'utilitzar les TIC com a suport, però en un context com el nostre hem de tenir en compte que algunes de les funcions que permet el blog es poden desenvolupar des del Campus Virtual, per la qual cosa l'ús d'aquest recurs ha de ser un element que potenciï les possibilitats d'ensenyament i aprenentatge que ja ens ofereix treballar en l'aula virtual.
Aquest ús del blog amb finalitats educatives s'identifica amb termes com edublog, blogs educatius, etc. i de fet són nombrosos els blogs i blogs de blogs que hi ha amb aquesta finalitat. Amb aquest concepte, podem identificar situacions molt diferents, des dels blogs desenvolupats per professors i adreçats als seus estudiants fins als blogs del centres educatius que permeten obtenir informacions, passant pels blogs d'estudiants a manera de dietari personal, els blogs de les AMPA, etc.
Aquí diferenciarem dues gran funcions educatives bàsiques per als blogs: la millora del rol docent i la millora del procés d'aprenentatge (en aquest segon cas, a partir de l'ús que tant formadors com estudiants poden fer del blog). Enumerarem alguns dels possibles usos per tal que us suggereixin possibles aplicacions en el vostre context.
En relació amb la millora del rol docent, podem utilitzar un blog com a formadors però no adreçat als nostres estudiants, sinó a altres formadors del nostre mateix àmbit o com a membres d'un col•lectiu docent de centre, per tal de:
- Compartir recursos i experiències amb altres formadors.
- Cercar i recollir experiències d'altres centres.
- Elaborar un dietari d'aula, de manera que cada professor pugui saber què s'hi ha treballat abans i després de la seva sessió, amb la intenció d'aprofitar recursos, idees, textos, etc. i dinamitzar propostes conjuntes amb els estudiants.
- Elaborar un dietari de centre, amb totes les informacions rellevants per al col•lectiu docent.
- Recollir els protocols interns de funcionament del centre.
- Intercanviar resultats, informacions, etc. dels projectes d'investigació.
Pel que fa a la millora del procés d'aprenentatge, alguns usos que podem donar a un blog com a formadors poden ser:
- Compartir coneixement personal i de la xarxa.
- Oferir informacions actualitzades als estudiants: recomanacions, recordatoris, etc.
- Anunciar novetats relacionades amb l'assignatura: conferències, articles, fires, pel•lícules, fets d'actualitat, etc.
- Oferir reculls d'enllaços significatius per al desenvolupament de l'assignatura.
- Oferir continguts i activitats en diferents formats (textos, imatges, animacions, etc.): continguts complementaris, de reforç, d'ampliació, bateria d'exercicis, simulació de proves d'avaluació, etc.
- Exposar projectes (de recerca, treballs finals, etc.).
- Exposar "bones pràctiques" (models de bones activitats, treballs, etc.).
- Proposar recerca d'informació per mitjà de l'esfera de blogs.
- Oferir gravacions o comentaris sobre les sessions de treball per tal que les puguin repassar o consultar aquells que no hagin assistit a classe.
- Promoure un espai de comunicació i relació informal per a un bon clima a la l'aula.
Així mateix, com a estudiants, o pensant en el que com a formadors podem proposar als nostres estudiants, identifiquem diversos usos per als blogs:
- Escriure un diari de bitàcola relacionant els continguts que es treballen en les diferents assignatures.
- Elaborar un diari de l'aula de caire informal (les seves fotos, les seves experiències, aniversaris, etc.) que faciliti la relació entre els companys d'aula o centre.
- Presentar els resultats d'una activitat.
- Debatre en grups en el marc d'una activitat proposada.
- Elaborar un diari de recerca
- Elaborar portafolis personals.
- Elaborar un fotoblog, videoblog, etc. amb caràcter il•lustratiu del que s'està treballant a l'aula
- Crear una biblioteca de recursos que es considerin d'interès.
- Elaborar un diari del seguiment i la presentació final de treballs en equip.
- Utilitzar el blog com a espai que permet l'intercanvi de documentació i la seva classificació ordenada.
- El•laborar i comentar plans docents, recursos d'assignatura...   http://cv.uoc.edu/~ueees/tutorial_blog/cat/usos_educatius_del_blog.html