PLA LECTOR


PLA     LECTOR

 

CEIP ISABEL LA CATÒLICACURS 2011-2012
ÍNDEX:
A.- Justificació del pla

B.- Anàlisi de les necessitats en l’àmbit de la lectura del centre.

C.- Objectius específics.

D.- Planificació i temporalització d’activitats

E.- Recursos materials, humans i organitzatius.

F.- Avaluació de resultats o avaluació final.


A-       JUSTIFICACIÓ DEL PLA.
La lectura és sense cap mena de dubte una habilitat bàsica que s’aprèn i que els alumnes han de dominar per tal de comprendre i interpretar adequadament el món que els envolta.
            El nostre Pla lector vol impulsar la lectura com a via fonamental del coneixement, inclosa en tota i cadascuna de les àrees. En aquest document integrarem totes les intervencions del centre i cicle destinades al foment de la lectura, en  l’escriptura i les habilitats informatives. Incidirà de ple  en les competències bàsiques però de manera molt especial en:
-      Comunicació lingüística.
-      Tractament de la informació i competència digital.
-      Competència cultural i artística.
-      Competència d’aprendre a aprendre.
Com que estem en una de les primeres etapes educatives, és una edat fonamental i molt important per a fomentar l’hàbit lector i les competències lingüístiques.
Per eixe motiu implicarem a tota la Comunitat Educativa afavorint la participació de les famílies en un compromís amb el professorat per a la realització de tasques concretes:
-      Llegir amb els xiquets i pels xiquets.
-      Escoltar les seues lectures i mostrar interés per les mateixes.
-      Professors, alumnes i família ens donem la mà per implicar-nos en el compromís de llegir.

B- ANÀLISI DE LES NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA LECTURA.
Actuacions i activitats pel foment de la lectura

Destinades al professorat
Fem habitualment:
·    Elaborem per cicles o per departaments una llista d’obres de lectura col·lectiva a classe o de lectura obligatòria per part de l’alumnat per a cada curs escolar.
·    Hi ha professors i professores que estan atents a l’oferta formativa relacionada amb els temes de foment de la lectura i de l’escriptura, la comprensió lectora, etc. i participen, almenys, en un curs o en unes jornades.
·    Tot el món visita amb els seus alumnes, almenys una vegada a l’any, la biblioteca del centre, però no tots n’expliquen les normes d'ús ni l’organització.
·    Col·labora tot el professorat del cicle en la preparació i realització de les activitats d'animació a la lectura que s'organitzen per al mateix cicle.
Propostes de millora:
·    Hauríem de planificar les activitats destinades al professorat d’una manera més clara. Tractarem d’especificar-ho detalladament en la redacció del pla de foment lector anual del centre.
·    Hauríem de plantejar-nos d’una manera més sistemàtica, habitual i generalitzada la formació del professorat en relació amb els temes del foment de la lectura i l’escriptura.

Destinades a l’alumnat
En cada classe o aula
Fem habitualment:
·    Lectura col·lectiva en 3 anys del llibre dels noms, 4 anys del llibre la nina de drap i 5 anys del llibre del cançoner.
·    En Educació Infantil s’usa assíduament el servei de préstec de llibres de la biblioteca d’aula: cada setmana els xiquets i les xiquetes se’n porten un llibre i, d’acord prèviament amb les famílies, aquests llibres són llegits per l’alumne/a a la llar familiar.
En cada cicle o departament
Fem habitualment:
·    Elaborem unitats didàctiques per a treballar diferents temes transversals al llarg del curs escolar i incloem sempre algunes lectures relacionades amb el tema, com ara: el 9 d’octubre, el Dia de la Pau, el Dia de l’Arbre, el Dia de la Dona, etc.
·    Programem sempre una o dues visites a representacions teatrals.
A tot el centre
Fem habitualment:
·    Celebrem tots els actes a l’abril com a més del llibre i la lectura, aprofitant  el 23 d’abril, Dia Internacional del Llibre, amb actes col·lectius en què participa tot el centre.
Propostes de millora:
·    Hauríem de planificar les activitats destinades a l’alumnat d’una manera periòdica perquè l’acció de fomentar la lectura es fera al llarg de tot el curs escolar. Tractarem d’especificar-ho detalladament en la redacció del pla de foment lector anual del centre.


Destinades a les famílies

Fem habitualment:
·    En totes les reunions de tutoria de començament del curs, el professorat ressalta la importància que té llegir per a l’aprenentatge de l’alumnat i incideix en el fet que els xiquets i les xiquetes que lligen normalment tenen millors notes.
·    En Nadal i al final de curs elaborem díptics per a les famílies en què els proposem un decàleg amb les accions que poden afavorir el foment de la lectura en l’àmbit familiar i acompanyem aquest decàleg amb llistes de llibres recomanables.
Propostes de millora:
·    Hauríem de planificar i ampliar les activitats destinades a les famílies d’una manera clara. Tractarem d’especificar-les detalladament en la redacció del pla de foment lector anual del centre.
·    Hauríem de plantejar-nos una col·laboració més estreta amb l’AMPA del centre i implicar-los perquè participen en activitats formatives destinades als pares i les mares.

Ús de les instal·lacions: biblioteca, aula d’informàtica, sala d’actes, etc.

En la biblioteca del centre
Fem habitualment:
·         tenim sempre una comissio de docents que s’encarrega de posar en funcionament  la biblioteca.
·         la comissió docent està registrant i clasificant els llibres seguint les normes internacionals de catalogació bibliogràfica.
Propostes de millora: Posar-se en funcionament al més prompte possible.
En l’aula d’informàtica
Fem habitualment:
·         tenim sempre una comissió docent encarregada, cada curs, del funcionament de l’aula d’informàtica.
·         l’aula és utilitzada per totes les classes i nivells del centre: és a dir, per tot l’alumnat menys 3 anys d’infantil. s’hi organitzen grups per a aprofitar més bé els recursos que hi ha.
Propostes de millora:
·         Hauríem de plantejar-nos com a docents proposar activitats que feren necessària la investigació i consulta a l’aula d’informàtica.

Participació i col·laboració amb l’entorn

Fem habitualment:
·         Participem en les activitats de foment de la lectura convocades per la biblioteca municipal de la nostra localitat.
·         Participem en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament.
·         Participem en els concursos d’escriptura que es convoquen a la localitat i en altres, d’altres llocs, que considerem interessants.
·         Propostes de millora:
·         No tenim cap relació amb els escriptors i les escriptores de la localitat, ni tampoc amb els de la nostra comarca i hauríem de tenir-ne.
·         Potser, hauríem de divulgar més les activitats que fem i sol·licitar la col·laboració dels diferents mitjans de comunicació locals i comarcals, tant per a donar a conéixer les activitats que fem com per a planificar les activitats que possibiliten la participació del nostre alumnat en el treball d’aquests mitjans d’informació: escriure articles d’opinió o notícies, participar en programes de ràdio o televisió, etc.
·         Hauríem d’iniciar contactes amb associacions i entitats de caràcter cultural de la nostra comarca amb les quals podríem programar activitats conjuntes relacionades amb el foment de la lectura i l’escriptura.
C-        OBJECTIUS ESPECÍFICS
Segons l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana, els objectius generals que s’han de promoure són els següents:
1.   Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector.
2.   Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del currículum.
3.   Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi.
4.   Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura.
5.   Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suports impresos com en suport digital i audiovisual.
6.   Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà del tractament de la informació.
7.   Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als objectius i actuacions arreplegats en el pla.
8.   Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura.
9.   Contribuir al desenrotllament de la competència lingüística en l’alumnat.
Es tracta d’objectius, com és obvi, assumits pel centre, però que s’han de desenvolupar i concretar en la planificació de les accions del pla per a cada curs escolar i, sobretot, en la programació de cada una de les activitats.
Per altra banda, a més dels objectius especificats en l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, el nostre centre considera també important afegir-ne els següents:
    Promoure la lectura literària dels escriptors de literatura infantil i juvenil en valencià, com també de tots els qui formen part de la rica tradició literària en la nostra llengua, sense que això signifique oblidar el coneixement literari de les altres llengües.
    Fer del foment de la lectura un recurs útil i motivador per a celebrar al centre les efemèrides anuals que es consideren d’interés educatiu: l’any dedicat a un escriptor/a en particular, o bé a un gènere, o a un fet històric, una matèria, tema concret –per exemple, any de la química, de la filosofia, dels boscos, – etc..
    Fer present la lectura en totes les activitats didàctiques fetes per a treballar els temes transversals i les commemoracions periòdiques que tenen lloc tots els cursos escolars: el 9 d’Octubre, el Dia de la Pau, el Dia de l’Arbre, el Dia de la Dona, etc.
En qualsevol cas, tant en els primers com en els segons, és absolutament necessari que, sense perdre la perspectiva dels objectius generals descrits anteriorment, aconseguim especificar de manera molt clara i, sobretot, avaluable què és el que pretenem en cada una de les accions i activitats que fem del pla lector. Només així s’aconseguirà extraure la informació significativa sobre la validesa del que fem, l’efectivitat d’unes activitats en relació a unes altres i les mancances o els defectes que es detecten en la pràctica, per proposar les millores que es consideren en les revisions successives anuals del pla de foment de la lectura.
Professorat
Objectius:
1.   Participar en l'elaboració del pla de foment lector anual del centre aportant idees i fent-ne una avaluació del pla en finalitzar cada curs escolar.
2.   Informar-se sobre la lectura infantil i juvenil: tècniques per millorar-la, bibliografia, autors i autores, publicacions, tendències, etc.
3.   Elaborar les normes d’ús de la biblioteca del centre, conèixer-les i saber com s’organitza.
4.   Elaborar amb l’alumnat les normes d’ús de la biblioteca de l’aula.
5.   Col·laborar en les activitats d'animació a la lectura que s'organitzen col·lectivament al centre i específicament de cara a l'alumnat de l'aula.

Alumnat
Objectius:
1.   Familiaritzar-se amb els llibres i amb la biblioteca del centre i de l'aula.
2.   Iniciar-se en l’ús de les tècniques bibliogràfiques elementals i de la biblioteca.
3.   Aficionar-se a la lectura i crear situacions significatives per fer-la necessària.
4.   Aprendre i agafar hàbits de respecte i de cura envers els llibres i la biblioteca de l’aula, del centre...
5.   Informar-se de les diferents possibilitats d'accés al llibre i a la lectura que es donen fora de l'àmbit escolar: biblioteca municipal, llibreries, fires del llibre, etc.
6.   Obtindre i consolidar en la necessitat de constitució i formació de la pròpia biblioteca personal. Les famílies
Objectius:
1.   Informar-se i formar-se de la importància de la lectura: la seua repercussió en el bon funcionament i rendiment escolar i en la formació integral de la persona.
2.   Orientar-se sobre les fórmules per aconseguir un ambient familiar favorable a la lectura.
3.   Participar i col·laborar en les activitats de foment lector que s’hi programen.
4.   Implicar-se amb l’AMPA del centre en el pla anual de foment de la lectura del mateix.
L’entorn del centre (biblioteca, ajuntament, llibreries, entitats cíviques i socials, editorials, etc.)
Objectius:
1.   Mantenir un contacte periòdic i una actitud de col·laboració mútua amb les institucions i entitats públiques i privades que promouen iniciatives educatives i culturals relacionades amb el foment de la lectura, especialment amb les de l’entorn més pròxim al centre: biblioteca municipal, Ajuntament, etc.
2.   Propiciar la col·laboració i l’intercanvi d’idees i experiències amb els altres centres de la localitat o de la comarca.
3.   Establir els procediments i la col·laboració entre el centre i els mitjans de comunicació de l’entorn.
4.   Afavorir la comunicació i la informació del centre amb el món dels llibres –escriptors i escriptores, il·lustradors i il·lustradores, llibreries, editorials, distribuïdores, etc.– per a propiciar la col·laboració i la realització d’activitats.

La dinamització de la biblioteca escolar.

La biblioteca del centre és, conjuntament amb les biblioteques d’aula, un dels pilars fonamentals al voltant del qual s’ha de sustentar una part significativa de les accions i de les activitats del pla de foment de la lectura al nostre centre. En conseqüència, per al bon funcionament i per a l’èxit del pla s’han de complir les normes i els aspectes següents:


·         Cada curs escolar s’anomenarà, entre el professorat del centre, una persona i/o equip responsable de la biblioteca del centre que en vetlarà per l’organització correcta i el bon funcionament.
·         S’establirà un horari d’atenció i de funcionament del servei de préstec que serà comunicat a l’alumnat i al professorat i es donarà a conèixer a la comunitat educativa mitjançant el butlletí d’informació a les famílies.
·         S’assignarà també un horari d’ús col·lectiu de la biblioteca de centre per a cada una de les aules per a fer aquelles activitats curriculars en què és necessària la consulta de fonts bibliogràfiques o per a fer actes d’animació lectora que requereixen l’espai de la biblioteca.
·         S’elaborarà –si no n’hi ha– un document amb les normes d’organització i de funcionament de la biblioteca del centre que, quan estiga redactat, s’haurà d’aprovar pel Consell Escolar per a incloure’l com a annex al pla de foment de la lectura del centre.
·         La comissió de la biblioteca planificarà per a cada curs escolar un programa d’actuacions i d’activitats que s’inclourà en el pla anual i, per consegüent, en la programació general del centre.
·         La comissió de la biblioteca s’encarregarà del manteniment del fons bibliogràfic i de la renovació d’aquest amb l’adquisició anual de nous llibres i de materials complementaris d’ús adequat per a la biblioteca. En aquest aspecte, entenem el fons bibliogràfic tal com s’entén actualment en les biblioteques públiques, amb presència de suports textuals diferents: llibres, revistes, CD, DVD, etc.
·         La comissió de la biblioteca planificarà anualment els contactes i les col·laboracions que es consideren oportunes i interessants amb la biblioteca pública de la localitat i les institucions i entitats que oferisquen activitats relacionades amb el foment de la lectura o que puguen donar-ne suport.
·         A l’acabament del curs, l’equip de biblioteca farà una avaluació de les accions i de les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla de foment de la lectura.

La dinamització de l’aula informàtica.

Des de la irrupció d’Internet i l’auge i perfeccionament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), les aules d’informàtica han esdevingut molt més que un espai per a aprendre a utilitzar uns aparells –els ordinadors– i uns programes informàtics determinats. A hores d’ara, són també unes aules amb uns recursos informatius i didàctics d’una diversitat extraordinària que no hem de desaprofitar especialment si es tracta de fomentar la lectura i l’escriptura entre l’alumnat del centre. Per això, acordem que en cada curs escolar:


·         S’anomenarà, entre el professorat del centre, una persona o equip responsable de l’aula d’informàtica que en tindrà cura de l’organització i del bon funcionament.
·         S’establirà un horari d’ús de l’aula d’informàtica per a cada grup d’alumnes del centre i l’equip directiu facilitarà en la distribució horària del centre, sempre que siga possible, la formació de grups d’alumnes més reduïts per a una atenció més individualitzada per part del professorat i una correcta adquisició dels continguts impartits.
·         S’elaborarà un document amb les normes d’organització i de funcionament de l’aula d’informàtica que, quan estiga redactat, s’haurà d’aprovar pel Consell Escolar i s’inclourà en el RRI.

·         La comissió d’informàtica, amb la participació de la comissió coordinadora del pla de foment de la lectura, planificarà per a cada curs escolar un programa d’activitats relacionades amb el foment de la lectura per a desenvolupar en l’aula d’informàtica. Aquestes activitats s’inclouran en la planificació general de l’aula i en el pla anual de foment de la lectura.
·         La comissió d’informàtica s’encarregarà del manteniment dels aparells i del bon funcionament dels programes informàtics, com també de la renovació i actualització dels recursos digitals que ofereix l’aula.
·         La comissió d’informàtica, en col·laboració amb la comissió de coordinació del pla de foment de la lectura, proposarà cada curs sessions formatives per al professorat en què s’informe de les possibilitats que la xarxa electrònica té per a motivar en l’alumnat el gust per la lectura.
·         La comissió d’informàtica proposarà també, en col·laboració amb la comissió coordinadora del pla, la creació de grups de treball de formació del professorat per a aprofundir en les possibilitats que els programes de processadors de textos tenen per a millorar el treball de creativitat i d’expressió escrita de l’alumnat.
·         La comissió d’informàtica facilitarà informació periòdica dels cursos que les institucions i entitats acadèmiques convoquen relacionats amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
·         A l’acabament del curs, la comissió d’informàtica farà una avaluació de les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla de foment de la lectura.

 Objectius específics del cicle d’infantil.
1.    Iniciar la lectura.
2.    Desenvolupar la comprensió i expresió oral de l’alumnat mitjançant els contes.
3.    Fomentar la lectura en familia mitjançant el conte del cap de setmana.

  Objectius específics del primer cicle.
4.    Millorar la comprensió lectora.
5.    Millorar l’expressió oral i escrita.
6.    Fomentar  en l’escola la lectura per després fomentar l’acte voluntari i actiu de llegir.
7.    Desenvolupar la capacitat de comprensió, interiorització i de comunicació.
8.    Llegir amb un clar interès d’assabentar-se del que es diu, principalment en els enunciats.
9.    Ampliar el lèxic més pròxim als seus interessos.
10. Estimular la fantasia i la imaginació dels alumnes mitjançant imatges.
11.  Crear els hàbits de respecte i de cura dels llibres i materials de lectura.
12. Iniciar en la construcció de la seua pròpia biblioteca.
13. Associar la lectura com una activitat de plaer.
14. Explicitar les intencions de la lectura. Per què llegir?
15. Anticipar el tema de lectura. Fer hipòtesi, per mitjà de les il·lustracions, títol, etc. Després comprovar les hipòtesi prèvies, mitjançant la lectura.
16. Reconèixer paraules i frases. Relació contextual.
17. Comprendre globalment el missatge.
18. Discriminar idees importants.
19. Mostrar motivació per l’hàbit lector, fent ús de la biblioteca, tant escolar com municipal.
Objectius específics del segon cicle:
1.    Millorar la velocitat lectora i l’entonació.
2.    Associar la lectura com una activitat de plaer.
3.    Millorar la capacitat d’interiorització i de comunicació.
4.    Ampliar el lèxic adquirit al llarg del primer cicle i consolidar-lo.
5.    Estimular la fantasia i la imaginació dels alumnes, mitjançant contes, textos, frases, etc.
6.    Reafirmar els hàbits de respecte i de cura dels llibres i materials de lectura.
7.    Augmentar la biblioteca personal.
8.    Distingir la diversitat de tipus de llibres i identificar-los.
9.    Promoure la construcció de la seva pròpia biblioteca particular amb l’ajut de les famílies.
10.  Anticipar el desenllaç de lectura, fer hipòtesi, per mitjà de les il·lustracions, títol, el text,  etc. Després comprovar si coincideixen.

Objectius específics del  tercer cicle:

1.     Desenvolupar la capacitat de comprensió, d’interiorització i de comunicació.
2.    Consolidar els hàbits de respecte i de cura dels llibres i materials de lectura, adquirint conductes i valors respectuosos.
3.    Augmentar i organitzar de forma personal, la biblioteca.
4.    Emprar la lectura amb diverses finalitats: informativa, lúdica, i com a model per a les pròpies produccions.
5.    Ampliar el lèxic  i enriquir el vocabulari amb paraules abstractes.
6.    Estimular la fantasia, la imaginació, despertar la sensibilitat i l’esperit crític.
7.    Adquirir el gust per la diversitat de llibres.
D- PLANIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ D’ACTIVITATS.
Les activitats proposades es faran al llarg de tot l’any i es classificaran en activitats per al docent, per a l’alumnat, per a les famílies i l’entorn del centre.
-     PROFESSORAT
    Constitució de la comissió coordinadora encarregada de la biblioteca.
    Elaboració d’un dossier informatiu perquè el professorat conega el material existent a la biblioteca, així com les normes d’ús i funcionament.
    Preparació d'activitats lúdiques i divulgadores destinades a l'alumnat: celebració del dia del llibre, organització de campanyes d'informació lectora i planificació d'activitats específiques destinades a cada nivell i aula.
    Elaboració de llistes de llibres per a recomanar en els diversos nivells educatius.
    Confecció d'un sistema de seguiment i avaluació del pla acceptat per tot el professorat: fitxes de lectura, notes d'observació, presentacions de llibres llegits, etc.
    Avaluació en claustre del pla lector.

Al començament de cada curs escolar, es seleccionaran, programaran i elaboraran les activitats de foment de la lectura i de l’escriptura a fer en cada cicle i nivell educatiu.

Per a la selecció de les activitats es tindrà en compte la relació següent:
-       Activitats inserides dins del currículum ordinari de l’alumnat i de l’aula: aprenentatge de la lectura i aprenentatge mitjançant la lectura.
-       Activitats específiques de foment de la lectura (pel gust de llegir): de motivació prèvia, a fer durant la lectura i per a després de la lectura, tant a l’aula com a la biblioteca, etc.
-       Activitats commemoratives relacionades amb el llibre i la lectura d’àmbit general: de cicle, de centre, de localitat, etc.
-       Estratègies de reforçament i de consolidació permanent.
-      EDUCACIÓ INFANTIL.
D.2.- TEMPORALITZACIÓ.

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

-       Activitats inserides dins del currículum ordinari de l’alumnat i de l’aula: aprenentatge de la lectura i aprenentatge mitjançant la lectura.
Després de la lectura d’un text, dedicar un temps per a comprendre’l, amb preguntes i comentaris.
XAprofitar els textos poètics i teatrals que apareguen a les unitats didàctiques per a recitar en veu alta, memoritzar, llegir amb la pronunciació i l’entonació adequada, etc.
X
-       Activitats específiques de foment de la lectura (pel gust de llegir): de motivació prèvia, a fer durant la lectura i per a després de la lectura, tant a l’aula com a la biblioteca, etc.
Activitats de motivació prèvies a la lectura:
Visitar una biblioteca pública.
XOrganitzar i decorar la biblioteca d'aula.
XElaborar o revisar les normes d'ús i de funcionament de la biblioteca d'aula.
XEstudi de les cobertes dels llibres de lectura (anterior i posterior).

X
X
X
Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre.

X
X
X
Fer jocs d’endevinació amb gestos o amb paraules relacionades amb els llibres i els seus títols.

X
X
X
Programació i realització de l'hora setmanal del conte.

X
X
X
Confecció de murals de dites, refranys, endevinalles...

X
X
X
Projecció de pel·lícules basades en obres literàries.

X
X
X
Activitats a realitzar durant la lectura:
L'hora de la biblioteca.

X
X
X
Recitació de textos poètics.

X
X
X
Dramatització de textos.

X
X
X
Activitats a realitzar després de la lectura:
La fitxa de lectura per a comentar l’obra llegida.

X
X
X
Realització de jocs relacionats amb el llibre llegit.

X
X
X
Realització de jocs relacionats amb les il·lustracions: endevinar el personatge ocult, buscar diferències entre dues il·lustracions, etc.

X
X
X
Il·lustració d'algun passatge determinat.

X
X
X
Dramatització d'algun succés o escena del llibre.

X
X
X
Realitzar un taller d'escriptura a partir de qualsevol fragment de l'obra llegida.

X
X
X
Realització d'activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre: exposició de dibuixos sobre els personatges, disseny d'una nova portada, confecció d’una maqueta de la ciutat o paratge on es desenvolupa l'acció de la història, confecció de l'escenari i la decoració per a dramatitzar un text teatral llegit, realització d'un recital de poemes, etc.

X
X
X
-Activitats commemoratives relacionades amb el llibre i la lectura d’àmbit general: de cicle, de centre, de localitat, etc.
Assistència a la representació d’obres de teatre infantil per tal de potenciar la lectura de textos dramàtics.
XOrganització i celebració d'un dia sobre el món de la lectura: 23 d'abril (dia internacional del llibre).X
Preparació i realització d'una visita col·lectiva a una fira del llibre que se celebre en el mateix poble o en una altra ciutat de la comarca o del país.
XEstratègies de reforçament i de consolidació permanent.
Fer molt de cas quan els alumnes porten un llibre a l'aula i mostrar-lo a la resta dels companys, ressaltar si l'han llegit pel seu compte i motivats pel plaer de la lectura.

X
X
X
Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d'aula.
XVisitar amb freqüència la biblioteca del centre i la biblioteca pública més pròxima.
X
X
X
XACTIVITATS AMB LES FAMILIES

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció d'informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los i conscienciejar-los sobre la formació d'un ambient familiar favorable a la lectura.

X
X
X


ACTIVITATS AMB L’ENTORN

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Participació en les activitats de foment de la lectura convocades per la biblioteca municipal de la localitat.
Participació en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament, especialment la relacionada amb el foment de la lectura.

PRIMER CICLE.
D.2.- TEMPORALITZACIÓ.

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
Activitats inserides dins del currículum ordinari de l’alumnat i de l’aula: aprenentatge de la lectura i aprenentatge mitjançant la lectura.
Després de la lectura d’un text, tant d’un llibre com d’una unitat didàctica elaborada de qualsevol àrea, dedicar un temps per a comprendre’l, amb preguntes i comentaris.

X
X
X
Aprofitar la lectura d’un fragment literari seleccionat en el llibre de text o en la unitat didàctica programada per a proposar activitats de recerca d’informació sobre l’autor en llibres, enciclopèdies, Internet, etc. A més, de comentar i incentivar la lectura de l’obra completa.
Aprofitar els textos poètics i teatrals que apareguen a les unitats didàctiques per a recitar en veu alta, memoritzar, llegir amb la pronunciació i l’entonació adequada, etc.X
Buscar informació sobre un tema tractat en una unitat de coneixement del medi, música, plàstica, matemàtiques, etc. i fer-ne un treball d’ampliació de continguts.
Seleccionar textos de caràcter divulgatiu sobre temes del currículum de l’alumnat per a llegir-los i comentar-los.
Redactar habitualment textos literaris a partir del contingut d’una lectura del llibre del text o unitat programada o bé imitant-ne l’estil, el gènere, el punt de vista narratiu, etc.
Redactar textos expositius sobre els temes treballats en les àrees no lingüístiques.
Lectura col·lectiva dels textos redactats per l’alumnat.
Les que fem al cicle
Lectura a casa d’un llibre de la biblioteca d’aula. (Setmanal o quinzenal)
XLectura diària a casa del llibre de lectures.
XPreguntes de comprensió lectora, a nivell oral.
XRealització a casa de les activitats escrites de comprensió lectora, que inclou el llibre de lectura diària.
XRealització a l’aula de les activitats de comprensió lectora dels textos que apareixen en cada unitat, als diferents llibres de texts.
XDemanar la implicació de les famílies, per a la lectura diària a cada.

X


Fomentar l’autonomia de l’alumnat per a llegir i comprendre els enunciats de les activitats.
XA partir del segon nivell, no es llegiran els enunciats dels controls
XLlibreta de les meues histories.
XRealització d’una composició escrita, cada cap de setmana.
XRealització d’una prova d’avaluació final del curs.X
Autocorrecció per part de l’alumnat de les composicions escrites de la llibreta d’històries.
XQuaderns d’ortografia adequats al nivell de l’alumnat del primer cicle,  d’acord amb la línea que seguiran al segon i tercer cicle.
XRealització de dictats.
XRealització de copies (textos, poemes, cançons, etc.).
X
-       Activitats específiques de foment de la lectura (pel gust de llegir): de motivació prèvia, a fer durant la lectura i per a després de la lectura, tant a l’aula com a la biblioteca, etc.
Activitats de motivació prèvies a la lectura:
Visitar una biblioteca pública
XOrganitzar i decorar la biblioteca d'aula.
XElaborar o revisar les normes d'ús i de funcionament de la biblioteca d'aula.
XEstudi de les cobertes dels llibres de lectura (anterior i posterior)
XLectura de ressenyes.
Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre.
XFer jocs d’endevinació amb gestos o amb paraules relacionades amb els llibres i els seus títols.
XProjecció de pel·lícules basades en obres literàries.
XActivitats a realitzar durant la lectura:
Lectura col·lectiva d'un llibre.
L'hora de la biblioteca

X
X
X
Lectura en veu alta de fragments i comentaris sobre el contingut
Dramatització de textos.
Recitació de textos poètics
Activitats a realitzar després de la lectura:
La fitxa de lectura o conversa amb el professorat per a comentar l’obra llegida.
Visita d'un escriptor o escriptora.
Realització de jocs relacionats amb la temàtica i el contingut del llibre llegit: el telegrama misteriós, sopa de lletres, jeroglífics, buscar la paraula oculta, la perxa de les paraules, etc.

X
X
X
Realització de jocs relacionats amb les il·lustracions: endevinar el personatge ocult, buscar diferències entre dues il·lustracions, etc.

X
X
X
Il·lustració d'algun passatge determinat.

X
X
X
Transformació en còmic d’alguna escena.X
Dramatització d'algun succés o escena del llibre.X
Realitzar un taller d'escriptura a partir de qualsevol fragment de l'obra llegida.X
Realització d'activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre: exposició de dibuixos sobre els personatges, disseny d'una nova portada, confecció d’una maqueta de la ciutat o paratge on es desenvolupa l'acció de la història, confecció de l'escenari i la decoració per a dramatitzar un text teatral llegit, realització d'un recital de poemes, etc.X
Invenció d'endevinalles sobre la trama de la història d'una obra llegida.
Realització d'activitats de caràcter lúdic i festiu: excursió a la ciutat o poble real on esdevé l'acció del llibre llegit, organització d'una festa de disfresses relacionada amb el món dels personatges apareguts en una obra llegida, etc.
XActivitats commemoratives relacionades amb el llibre i la lectura d’àmbit general: de cicle, de centre, de localitat, etc.
Assistència a la representació d’obres de teatre infantil per tal de potenciar la lectura de textos dramàtics.
XOrganització i celebració del dia del llibre o d'una setmana cultural al centre sobre el món de la lectura.
XConvocatòria de campanyes de sensibilització: publicitat, eslògans, manifestos a favor de la lectura, confecció de punts de lectura, etc.
XDecoració d'una estança del centre amb els personatges i els objectes apareguts en un llibre: el museu de les històries.
XEdició d’un llibre col·lectiu que es mostra al rebedor la setmana del dia del llibre.
XEstratègies de reforçament i de consolidació permanent.
Valorar l'esforç i la tasca lectora de l'alumnat en els informes d'avaluació continua i en els de caràcter trimestral

X
X
X
Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que realitzen.

X
X
X
Fer molt de cas quan els alumnes porten un llibre a l'aula i mostrar-lo a la resta dels companys, ressaltar si l'han llegit pel seu compte i motivats pel plaer de la lectura.

X
X
X
Promoure i facilitar en l'aula l'intercanvi de dades informatives d'interés sobre possibles lectures entre l'alumnat.

X
X
X
Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d'aula.
XVisitar amb freqüència la biblioteca del centre i la biblioteca pública més pròxima.

X
X
X


ACTIVITATS AMB LES FAMILIES

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció d'informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los i conscienciejar-los sobre la formació d'un ambient familiar favorable a la lectura.

X
X
X
Invitació a les mares i als pares a participar en les activitats i les campanyes d’animació lectora que organitza el centre.
XRealització de xarrades i taules redones que servisquen per a la seua formació com a pares en relació a la potenciació de la lectura en els seus fills
XImplicació de la junta directiva de l’AMPA del centre en el pla anual de foment de la lectura amb l’organització d’activitats i amb una aportació econòmica per augmentar el fons bibliogràfic de la biblioteca del centre o per a donar suport a les activitats del centre que ho necessite.
X

ACTIVITATS AMB L’ENTORN

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Participació en les activitats de foment de la lectura convocades per la biblioteca municipal de la localitat.
XParticipació en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament, especialment la relacionada amb el foment de la lectura.
XParticipació en els concursos d’escriptura que es convoquen a la localitat i en altres, d’altres llocs, que es consideren interessants.
XContactar amb escriptors i escriptores, i altres professionals relacionats amb el món del llibre –producció, difusió i distribució–, per organitzar activitats d’animació lectora adreçades a l’alumnat.
XPropiciar la participació de l’alumnat, del professorat i de les famílies en els mitjans de comunicació.
XOrganització d’activitats conjuntament amb altres centres.
XConcretar, en cada curs escolar, les accions i les activitats que es faran amb el suport i la participació de les institucions i entitats públiques i privades que col·laboren en el pla anual de foment de la lectura.
X
SEGON CICLE.
D.2.- TEMPORALITZACIÓ.

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Després de la lectura d’un text, tant d’un llibre com d’una unitat didàctica elaborada de qualsevol àrea, dedicar un temps per a comprendre’l, amb preguntes i comentaris.

X
X
X
Aprofitar la lectura d’un fragment literari seleccionat en el llibre de text o en la unitat didàctica programada per a proposar activitats de recerca d’informació sobre l’autor en llibres, enciclopèdies, Internet, etc. A més, de comentar i incentivar la lectura de l’obra completa.
XAprofitar els textos poètics i teatrals que apareguen a les unitats didàctiques per a recitar en veu alta, memoritzar, llegir amb la pronunciació i l’entonació adequada, etc.
XBuscar informació sobre un tema tractat en una unitat de coneixement del medi, música, plàstica, matemàtiques, etc. i fer-ne un treball d’ampliació de continguts.

X

X
Seleccionar textos de caràcter divulgatiu sobre temes del currículum de l’alumnat per a llegir-los i comentar-los.

X
X
X
Redactar habitualment textos literaris a partir d’una lectura del llibre del text o unitat programada o bé imitant-ne l’estil, el gènere, el punt de vista narratiu, etc.

X
X
X
Redactar textos expositius sobre els temes treballats en les àrees no lingüístiques.

X
X
X
Lectura col·lectiva dels textos redactats per l’alumnat.

X
X
X
Les que fem al cicle
Lectura a casa d’un llibre de la biblioteca d’aula.

X
X
X
Lectura d’un llibre de forma oral i col·lectiva per a 3r i 4t i fer una fitxa-resum de cadascun.

X
X
X
Preguntes de comprensió lectora, a nivell oral i escrit.

X
X
X
Demanar la implicació de les famílies, per a la lectura diària a cada.

X


Fomentar l’autonomia de l’alumnat per a llegir i comprendre els enunciats de les activitats.
XRealització d’una composició escrita quinzenal.
XRealització d’una prova d’avaluació final del curs.X
Realització de dictats.

X
X
X
Realització de copies (textos, poemes, cançons, etc.).

X
X
X

-       Activitats específiques de foment de la lectura (pel gust de llegir): de motivació prèvia, a fer durant la lectura i per a després de la lectura, tant a l’aula com a la biblioteca, etc.
Activitats de motivació prèvies a la lectura:
Lectura per part del mestre d’un llibre o lectura al començar la classe

X
X
X
Visita a la biblioteca pública
XOrganitzar i decorar la biblioteca d'aula.
XElaborar o revisar les normes d'ús i de funcionament de la biblioteca d'aula.
XEstudi de les cobertes dels llibres de lectura (anterior i posterior)

X
X
X
Lectura de ressenyes.

X
X
X
Registre de lectures .(alumnes encarregats)

X
X
X
Canviar-se els llibres amb els diferents nivells del cicle per tal de llegir-se un mínim de 4 llibres col·lectius

X
X
X
Presentar llibres a la classe i a la resta dels companys del centre.
XActivitats a realitzar durant la lectura:
Lectura col·lectiva o en silenci ¼ valencià i ¼ castellà.

X
X
X
Activitats de lectura en la biblioteca del centre

X
X
X
Lectura en veu alta de fragments i comentaris sobre el contingut

X
X
X
Recitació de textos poètics

X
X
X
Proves de velocitat lectora

X

X
Activitats a realitzar després de la lectura:
Fitxa-resum de la lectura o conversa amb el professorat per a comentar l’obra llegida.

X
X
X
. Representació d’un text teatral.

X


Proves de comprensió lectora de valencià i castellà

X
X
X
Il·lustració d'algun passatge determinat.

X
X
X
Taller del còmic.
XDramatització del llibre o de part seua.


X

Realitzar un text a partir de l'obra llegida.

X
X
X
Realització d'activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre.

X
X
X
Invenció d'històries.

X
X
X
Omplir una fitxa de l’historial de les lectures llegides a partir de 3r

X
X
X
Activitats commemoratives relacionades amb el llibre i la lectura d’àmbit general: de cicle, de centre, de localitat, etc.
Assistència a la representació d’obres de teatre..

X


Dia del llibreX
Exposició de treballs relacionats amb la lectura.

X
X
X
Edició d’un llibre col·lectiu.X
Estratègies de reforçament i de consolidació permanent.
Fitxes d’atenció (una a la setmana).

X
X
X
Valorar l'esforç i la tasca lectora de l'alumnat en els informes d'avaluació continua i en els de caràcter trimestral.
X
X
X
X
Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que realitzen.

X
X
X
Ensenyar sempre els llibres a l'aula quan un alumne tinga interés per una lectura.

X
X
X
Promoure i facilitar en l'aula l'intercanvi de lectures entre l'alumnat.

X
X
X
Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d'aula.
X

ACTIVITATS AMB LES FAMILIES

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Realització de fulls informatius per als pares i les mares amb la doble intenció d'informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los i conscienciar-los sobre la formació d'un ambient familiar favorable a la lectura.

X
X
X
Informar les famílies de totes les activitats de foment de la lectura que es facen al centre.
XImplicació de la junta directiva de l’AMPA del centre en el pla anual de foment de la lectura amb l’organització d’activitats i amb una aportació econòmica per augmentar el fons bibliogràfic de la biblioteca del centre o per a donar suport a les activitats del centre que ho necessite.
X

ACTIVITATS AMB L’ENTORN

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Participació en les activitats de foment de la lectura convocades per la biblioteca municipal de la localitat.
XParticipació en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament, especialment la relacionada amb el foment de la lectura.
XParticipació en els concursos d’escriptura que es convoquen a la localitat i en altres, d’altres llocs, que es consideren interessants.
XContactar amb escriptors i escriptores, i altres professionals relacionats amb el món del llibre –producció, difusió i distribució–, per organitzar activitats d’animació lectora adreçades a l’alumnat.
XPropiciar la participació de l’alumnat, del professorat i de les famílies en els mitjans de comunicació i NTIC.

X
X
X
Concretar, en cada curs escolar, les accions i les activitats que es faran amb el suport i la participació de les institucions i entitats públiques i privades que col·laboren en el pla anual de foment de la lectura.
X
TERCER CICLE.
D.2.- TEMPORALITZACIÓ.

ACTIVITATS AMB L’ALUMNAT

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Després de la lectura d’un text, dedicar un temps per a comprendre’l, amb preguntes i comentaris.

X
X
X
Aprofitar la lectura per a proposar activitats de recerca d’informació sobre l’autor

X
X
X
Recitar en veu alta els textos poètics de les unitats didàctiques.
A partir dels temes de les unitats didàctiques de les diferents assignatures ,fer una ampliació de continguts.
D´ un fragment literari d´ un llibre de text proposar activitats de recerca d´ informació sobre l´ autor..

X
X
X
Redactar textos expositius sobre els temes treballats en les àrees no lingüístiques.
Lectura col·lectiva dels textos redactats per l’alumnat.

X
X
X
- Llegir habitualment per part del mestre el fragment d’un llibre

X
X
X
Escoltar el CD corresponent a la lectura de la unitat del llibre de l’alumne.

X
X
X
Dedicar un temps diari a la lectura de forma col·lectiva o individual.

X
X
X
Lectures de grup en veu alta per treballar l´ entonació, signes de puntuació i dicció.

X
X

Lectura individual en silenci

X
X
X
Seleccionar textos de caràcter divulgatiu, comentar-los a l ´ aula i fer un article d´ opinió.
Lectura col·lectiva dels textos redactats per l’alumnat.

X
X
XActivitats de motivació prèvies a la lectura:
Lectura per part del mestre d’un llibre o lectura al començar la classe

X
X
X
Projecció de pel·lícules basades en obres literàries

X
X
X
Activitats a realitzar durant la lectura:
Lectura col·lectiva dels textos redactats per l’alumnat

X
X
X
Activitats de lectura en la biblioteca del centre

X
X
X
Lectura en veu alta de fragments i comentaris sobre el contingut

X
X
X
Recitació de textos poètics
Activitats a realitzar després de la lectura:
Realització d´ una fitxa de lectura dels llibres individuals

X
X
X
Confecció col·lectiva d´ una història.

X


Canviar el final d´ una història.

X
X
X
Il·lustració d'algun passatge de la lectura.

X
X
X
Treballar la descripció de personatges, paisatges, llocs...

X
X
X
Realització d'activitats artístiques relacionades amb la lectura del llibre.

X
X
X
Activitats commemoratives relacionades amb el llibre i la lectura d’àmbit general: de cicle, de centre, de localitat, etc.
Assistència a la representació d’obres de teatre..
Dia del llibreX
Edició d’un llibre col·lectiu.X
Confecció de murals poètics amb la reproducció de les poesies preferides de l’alumnat.

X
X
X
Intercanvi de correspondència entre els alumnes.
XEstratègies de reforçament i de consolidació permanent.
Valorar l'esforç i la tasca lectora de l'alumnat en els informes d'avaluació continua i en els de caràcter trimestral.
X
X
X
X
Respectar les opinions que manifesten en relació a les lectures que realitzen.

X
X
X
Ensenyar sempre els llibres a l'aula quan un alumne tinga interés per una lectura.

X
X
X
Renovar i ampliar amb una certa freqüència la dotació dels llibres de la biblioteca d'aula.
X

ACTIVITATS AMB LES FAMILIES

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Realitzar un full informatiu per a les families amb la intenció d’informar-los sobre la importància de la lectura i orientar-los sobre la formació d’un ambient familiar favorable a la lectura, incloent un llistat de lectures recomanades per a les families.
X
X
X
X
Informar les famílies de totes les activitats de foment de la lectura que es facen al centre.
XImplicació de la junta directiva de l’AMPA del centre en el pla anual de foment de la lectura amb l’organització d’activitats i amb una aportació econòmica per augmentar el fons bibliogràfic de la biblioteca del centre o per a donar suport a les activitats del centre que ho necessite.
X


ACTIVITATS AMB L’ENTORN

Anual
1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre

Participació en les activitats de foment de la lectura convocades per la biblioteca municipal de la localitat.
XParticipació en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament, especialment la relacionada amb el foment de la lectura.
XParticipació en els concursos d’escriptura que es convoquen a la localitat i en altres, d’altres llocs, que es consideren interessants.
XActivitats d’animació lectora adreçades a l’alumnat.
XConcretar, en cada curs escolar, les accions i les activitats que es faran amb el suport i la participació de les institucions i entitats públiques i privades que col·laboren en el pla anual de foment de la lectura.
XE- RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS.
E- RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS.
·         Biblioteques d’aula
·         Les biblioteques d’aula són un recurs imprescindible per a fomentar la lectura, sobretot en l’Educació Infantil i Primària, perquè aproximen el llibre als xiquets i les xiquetes i el fan visible en l’entorn de l’aula, l’espai físic en què passen la major part del temps de la seua vida escolar.
·         Per tot això, al nostre centre les biblioteques són un recurs de cabdal importància per a l’èxit de les actuacions i de les activitats del pla de foment de la lectura i, en aquest sentit, acordem que:

o   La persona responsable del bon funcionament de les biblioteques d’aula és el professor tutor o en el cas de les aules específiques –PT, Anglés, Música, etc.– el professorat especialista encarregat de l’aula.

o   Al començament de cada curs escolar, en les aules de cada nivell escolar el tutor o tutora organitza i munta la biblioteca d’aula en l’espai físic que considera idoni i procedeix a la decoració del lloc amb la intervenció de l’alumnat. A les aules específiques també es procedeix a la posada en funcionament de les seues biblioteques amb la col·laboració de l’alumnat que les utilitza.

o   En cada aula de primària, s’anomenaran uns encarregats o bibliotecaris d’aula que tindran, entre altres, la missió de vetlar pel compliment de les normes de la biblioteca d’aula i del funcionament del servei de préstec, amb la supervisió del professorat tutor.

o   A primària s’elaboren, amb la participació de l’alumnat, unes normes d’ús de la biblioteca d’aula senzilles i pràctiques que s’exposen en un cartell ben visible en el racó assignat per a la biblioteca d’aula.

o   S’estableix un seguiment de lectures consensuat per l’alumnat de la classe en què es reflecteix els llibres llegits per cadascú –amb independència que aquests siguen llibres de la biblioteca d’aula, de la del centre, de la localitat o llibres particulars de l’alumnat– i fent-ne distinció de la llengua en què estan escrits: valencià, castellà, anglès…

o   El professorat tutor o especialista de primària , amb la participació de l’alumnat, estableix les estratègies que en cada aula faciliten la motivació per la lectura: tauler de recomanacions, recompenses i distincions, presentacions de llibres, exposicions temàtiques de llibres de la biblioteca d’aula o d’altres aportats per l’alumnat, etc.

o   En cada curs escolar es fa una renovació de la biblioteca d’aula. D’una banda, es donen de baixa aquells llibres que estan ja en un estat molt deteriorat i, per l’altra, s’efectuen noves adquisicions per augmentar-ne el fons bibliogràfic.

AVALUACIÓ DEL PLA. El professorat tutor o especialista farà sempre una avaluació final a l’acabament del curs escolar que traslladarà a la comissió coordinadora del pla de foment de la lectura per a la seua consideració en la memòria del pla

EDUCACIÓ INFANTIL

PRIMER CICLE


·         Llibres de lectura setmanal (2n) o quinzenal (primer), per a la lectura a casa. Exposició oral explicant l’argument del llibre, sense contar el desenllaç i donant la seua opinió del mateix
·         Llibres de la biblioteca d’aula, per a la seua utilització a l’aula.
·         Llibre de text de cada assignatura, junt al quadern de fitxes.
·         Llibre de lectura i comprensió a l’aula. (Per exemple: pluja d’idees).
·         Llibre regalat per l’AMPA per a treballar en lectura col·lectiva  a l’aula.
·         Racó lectura a l’aula, quan acaben a feina diària.

En relació a la biblioteca del centre, aquesta esta inventariant-se de forma informàtica i organitzant-se en les prestatgeries, per tant, actualment no esta operativa.

SEGON CICLE

·         A partir del segon nivell, no es llegiran els enunciats dels controls.
·         Lectura diària a casa. Lectura diària a l’aula
·         Animacions lectores que es realitzen en el centre concertades amb les editorials dels llibres treballats a l’aula.
·         Representacions teatrals a Nadal.
·         Producció de textos a la llibreta d’històries.
·         Activitats diferents generades en les diferents assignatures, com copies, contestar preguntes, fer activitats, dictats, murals, etc.
·         Participació en els diferents concursos literaris que es reben en el centre.
·         Realització d’una composició escrita, cada cap de setmana.
·         Realització d’una prova d’avaluació final del curs.
·         Autocorrecció per part de l’alumnat de les composicions escrites de la llibreta d’històries.
·         Quaderns d’ortografia adequats al nivell de l’alumnat del primer cicle,  d’acord amb la línea que seguiran al segon i tercer cicle.
·         Realització de dictats.
·         Realització de copies (textos, poemes, cançons, etc.).

TERCER CICLE


·          Lectura diària a l’aula.
·         Preguntes de comprensió lectora, a nivell oral.
·         Realització a casa de les activitats escrites de comprensió lectora, que inclou el llibre de lectura diària.
·         Realització a l’aula de les activitats de comprensió lectora dels textos que apareixen en cada unitat, als diferents llibres de texts.
·         Demanar la implicació de les famílies, per a la lectura diària a cada.
·         Fomentar l’autonomia de l’alumnat per a llegir i comprendre els enunciats de les activitats.
·         A partir del segon nivell, no es llegiran els enunciats dels controls.
·         Realització d’una composició escrita, cada cap de setmana.
·         Realització d’una prova d’avaluació final del curs.
·         Autocorrecció per part de l’alumnat de les composicions escrites de la llibreta d’històries.
·         Quaderns d’ortografia adequats al nivell de l’alumnat del primer cicle,  d’acord amb la línea que seguiran al segon i tercer cicle.
·         Realització de dictats.
·         Realització de copies (textos, poemes, cançons, etc.).

Biblioteca del centre
        la biblioteca del centre és, conjuntament amb les biblioteques d’aula, un dels pilars fonamentals al voltant del qual s’ha de sustentar el pla lector.
Actuacions:
· Cada curs escolar s’anomenarà, entre el professorat del centre, una persona i/o equip responsable de la biblioteca del centre que en vetllarà per l’organització correcta i el bon funcionament.
· S’establirà un horari d’atenció i de funcionament del servei de préstec que serà comunicat a l’alumnat i al professorat i es donarà a conèixer a la comunitat educativa mitjançant el butlletí d’informació a les famílies.
· S’assignarà també un horari d’ús col·lectiu de la biblioteca de centre per a cada una de les aules per a fer aquelles activitats curriculars en què és necessària la consulta de fonts bibliogràfiques o per a fer actes d’animació lectora que requereixen l’espai de la biblioteca.
· S’elaborarà un document amb les normes d’organització i de funcionament de la biblioteca del centre.
· L’equip de biblioteca, amb la participació de la comissió coordinadora del pla de foment de la lectura, planificarà per a cada curs escolar un programa d’actuacions i d’activitats que s’inclourà en el pla anual i, per consegüent, en la programació general del centre.
· L’equip de biblioteca s’encarregarà del manteniment del fons bibliogràfic i de la renovació d’aquest amb l’adquisició anual de nous llibres i de materials complementaris d’ús adequat per a la biblioteca.
· L’equip de biblioteca i la comissió coordinadora del pla de foment de la lectura planificaran anualment els contactes i les col·laboracions que es consideren oportunes i interessants amb la biblioteca pública de la localitat i les institucions i entitats que ofereixen activitats relacionades amb el foment de la lectura o que puguen donar-ne suport.
· A l’acabament del curs, l’equip de biblioteca farà una avaluació de les accions i de les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla de foment de la lectura.
Actualment, aprofitem els llibres de la biblioteca d’aula.


F- AVALUACIÓ.

El pla de foment de la lectura de cada curs escolar tindrà una temporalització anual i serà revisat i avaluat en finalitzar el curs –d’acord amb l’Ordre 44/2011, de 7 de juny– pel claustre que en farà una memòria que serà inclosa en la memòria anual general del centre que s’ha d’aprovar pel Consell Escolar. Aquesta memòria, a més d’una relació de les accions i activitats fetes durant el curs farà una avaluació del pla anual de foment de la lectura que, necessàriament, reflectirà els aspectes següents:

a)   Els avanços de l’alumnat quant a hàbits lectors.
b)  Les activitats exercides en el pla.
c)   La consecució dels objectius proposats.
d)  L’aprofitament dels recursos del centre.
e)   Altres continguts previstos en el pla.

De l’avaluació que se’n faça, s’extrauran les conclusions que permeten expressar les propostes de millora que s’acorden per a introduir-les en el pla de foment de la lectura, en cas necessari, o per a tenir-les en compte a l’hora d’elaborar la proposta d’activitats per al curs següent.

Pel que respecta a l’avaluació de les activitats concretes, cada equip o responsable haurà de portar un registre d’avaluació –nombre d’accions o activitats fetes, grau de satisfacció, resultats aconseguits, etc.– que ha de servir de consulta imprescindible per a fer un bon seguiment de com s’aplica el pla de foment de la lectura a l’hora d’elaborar la memòria anual del pla.AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS PROGRAMATS

1

2

3

1.-Realització d’una prova inicial de comprensió lectora i d’expressió escrita.

 

 

 

2.-Realització de les activitats programades pel foment de la lectura en la programació de les unitats didàctiques.

 

 

 

3.-Establiment de procediments per avaluar el seguiment de la lectura de cada alumne.

 

 

 

4.-Realització d’una prova final per valorar el progressos aconseguits per l’alumnat.

 

 

 

5.- Grau de participació de les famílies en les activitats programades.

 

 

 

6.- Memòria per valorar el pla lector i propostes de millora pel proper curs.

 

 

 

 


CRITERIS D’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT

1

2

3

1.-Realitza una lectura expressiva amb l’entonació correcta.

 

 

 

2.-Llig i compren textos de tipologia diversa adaptats al seu nivell.

 

 

 

3.-Identifica la idea principal del text.

 

 

 

4.-Resumeix, amplia i exposa textos.

 

 

 

5.-Utilitza el diccionari.

 

 

 

6.- Gaudeix de la lectura.

 

 

 

7.-Respecta les normes d’ús de la biblioteca

 

 

 

 


ALUMNE/A:________________________________________
 GRUP: _________________   CLASSE:___________________
 
BUTLLETÍ PER A LES FAMÍLIES  

PLA LECTOR

Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre
·  Lectura comprensiva·  Lectura expresiva: entonació-expresió·  Consulta del diccionari· Gust per la lectura· Valoració dels textos llegits·  ResumMB              B           R             M                                                                                                     
 
 
MB              B           R             M                
Primer trimestre
Segon trimestre
Tercer trimestre

Lectures realitzades:__________ 
                      

Lectures realitzades:__________ 
                      

Lectures realitzades:__________ 
                      
Observacions:Observacions:Observacions:Signatura Família:


Signatura Família:


Signatura Família:

PROPOSTES DE MILLORA
GRUP:
CURS:

PLA LECTOR


TREBALL
LECTURA

VALENCIÀCASTELLÀHABITO
LECTOR


AULABIBLIOTECAAMB LA FAMILIA


ALTRES