ORGANITZACIÓ

5- ORGANITZACIÓ DEL CENTRE.

5.1.ÒRGANS DE GOVERN
 Les escoles d’Educació Infantil i els Col·legis d’Educació Primària tindran
els següents òrgans de govern:
A) Unipersonals: director/a, cap d’estudis i secretari/a.
B) Col·legiats: consell escolar del centre i claustre de professors.
ÒRGANS UNIPERSONALS
Els titulars dels òrgans unipersonals de govern constitueixen
l’equip directiu del centre.
DIRECTOR/A
Són competències del Director/a:
1. Ostentar la representació del centre i representar oficialment a
l’administració educativa del centre.
2. Complir i fer complir les Lleis i normes d’ús.
3. Dirigir i coordinar totes les activitats del centre, d’acord amb les
disposicions vigents, sense prejudici de les competències del
Consell Escolar i del Claustre de Professors.
4. Exercir com a cap de tot el personal adscrit al centre.
5. Dirigir la gestió dels medis humans i materials del centre.
6. Convocar i presidir els actes acadèmics i les reunions de tots
els òrgans col·legiats del centre.
7. Autoritzar les despeses, d’acord amb el pressupost del centre i
ordenar els pagaments.
8. Visar les certificacions i els documents oficials del centre.
9. Proposar el nomenament dels altres membres de l’equip
directiu i d’acord amb els criteris establerts pel claustre de
professors. Designar als coordinadors del cicle i als tutors.
10. Executar els acords dels òrgans col·legiats a l’àmbit de la seua
competència.
11. Coordinar la participació dels distints sectors de la comunitat
escolar, procurant els medis necessaris per a la més adient
execució de les seues atribucions.
12. Coordinar l’elaboració del projecte educatiu i de la programació
general anual de centre, d’acord amb les directrius i els criteris
establerts per l’administració educativa i pel consell escolar i
amb les propostes realitzades pel claustre de professors, i
responsabilitzar-se amb l’equip directiu en la seua redacció.
13. Promoure l’ús vehicular i social del valencià en les activitats de
centre, d’acord amb la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià i
Normativa de desenvolupament.
14. Impulsar i promoure les relacions del centre amb les
institucions del seu voltant.
15. Presentar la memòria anual sobre les activitats i la situació
general del centre al director/a territorial d’Educació.
16. Subministrar la informació que li siga requerida per les
autoritats educatives competents.
17. Garantir la informació sobre la vida del centre als distints
sectors de la Comunitat Escolar i a les seues organitzacions
representatives.
18. Garantir el dret de reunió del professorat, alumnat, pares i
mares d’alumnes i personal d’administració i serveis d’acord
amb el disposat a la Llei Orgànica Reguladora del Dret a
l’Educació i en les lleis i demés disposicions que regulen els
òrgans de representació i la negociació col·lectiva dels
empleats públics.
19. Assumir les competències del Cap d’Estudis i del Secretari en
els centres en que reglamentàriament no existeixen càrrecs.
En cas d’absència o enfermetat del director, es farà càrrec de
les seus funcions el cap d’estudis, si hi ha. En cas contrari el substituirà el
professor més antic del centre i si hi haguera varis d’igual antiguitat, el de
més antiguitat en el cos.
CAP D’ESTUDIS
Són competències del/la Cap d’Estudis:
1. Exercir la caporalia del personal docent en tot allò relatiu al
règim acadèmic.
2. Substituir al director en cas d’absència o enfermetat.
3. Coordinar i vetlar per l’execució de les activitats de caràcter
acadèmic, d’orientació i complementàries del professorat i de
l’alumnat en relació amb el projecte educatiu del centre, els
projectes curriculars i la programació general anual.
4. Confeccionar els horaris acadèmics del professorat d’acord
amb els criteris aprovats pel claustre de professors i amb
l’horari general, així com vetlar pel seu estricte compliment.
5. Coordinar les tasques dels equips de cicle i dels seus
coordinadors.
6. Coordinar l’acció dels tutors, d’acord amb el pla d’acció tutorial
inclòs en els projectes curriculars.
7. Organitzar els actes acadèmics.
8. Buscar l’òptim aprofitament de tots els recursos didàctics i dels
espais existents al centre.
9. Organitzar la participació de l’alumnat en les activitats del
centre.
10. Organitzar l’atenció de l’alumnat en els períodes d’esplai i
altres activitats no lectives.
11. Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de
normalització lingüística, ús acadèmic i social del valencià.
12. Coordinar l’elaboració i l’actualització del projecte curricular del
centre.
13. Vetlar per l’elaboració de les adaptacions curriculars
necessàries.
14. Coordinar les reunions d’avaluació i presidir les sessions
d’avaluació de fi de cicle.
15. Qualsevol altra funció que el director li pot manar, dintre del
seu àmbit de competència.
SECRETARI/A
Són competències del Secretari/a:
1. Ordenar el règim administratiu del centre, de conformitat amb
les directrius del director/a.
2. Gestionar els medis humans i materials del centre.
3. Actuar com a secretari dels òrgans col·legiats de govern del
centre, alçar actes de les sessions i donar fe dels acords amb
el vist i plau del director.
4. Custodiar els llibres i arxius del centre.
5. Expedir els certificats que requirisquen les autoritats i els
interessats o els seus representants, en la llengua oficial que
els sol·liciten.
6. Realitzar l’inventari del centre i mantenir-lo actualitzat.
7. Custodiar i organitzar la utilització del material didàctic.
8. Elaborar el projecte de pressupost del centre.
9. Ordenar el règim econòmic del centre, de conformitat amb les
directrius del director, realitzar la comptabilitat i retre´n
comptes davant les autoritats corresponents.
10. Vetlar pel manteniment material del centre en tots els
aspectes, d’acord amb les sugerències del director.
11. Vetlar pel compliment de les especificacions del pla de
normalització lingüística en quan a l’ús administratiu del
valencià.
12. Diligenciar, ordenar el procés d’arxivament i custodiar els
expedients acadèmics, historials acadèmics i tots els
documents que siguen generats al centre.
13. Donar a conéixer, difondre públicament i suficient a tota la
comunitat educativa, la informació sobre normativa,
disposicions legals i assumptes d’interès general o
professional que arribe al centre.
14. Qualsevol altra funció que li encomane el director, dintre de la
seua competència.

ÒRGANS COLEGIATS
EL CONSELL ESCOLAR
El Consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels
distints sectors de la comunitat educativa.
En els centres de nou o més unitats, el Consell Escolar estarà
integrat per:
1.1 El director/a del centre, que serà el seu president/a.
1.2 El/La Cap d’Estudis.
1.3 Un edil o representant de l’Ajuntament.
1.4 Set representants del professorat elegits pel claustre.
1.5 Nou representants dels pares i mares de l’alumnat, un d’ells
serà designat per l’associació de pares i mares.
1.6 Un representant del personal d’administració i serveis.
1.7 El Secretari/a, que actuarà com a secretari/a del consell, amb
veu però sense vot.
L’alumnat del Tercer Cicle de Primària estarà representat en el
Consell Escolar del centre, amb veu però sense vot. Seran un delegat de cada
classe del nivell de 6é.
El procediment d’elecció dels membres del Consell Escolar és
cada dos anys per a la meitat dels membres, i la seua durada és de quatre
anys.
El consell escolar del centre tindrà les atribucions que
legalment li corresponen i específicament les següents:
1. Establir directrius i realitzar propostes per a l’elaboració del projecte
educatiu de centre, aprovar-lo una vegada elaborat i avaluar-lo.
2. Aprovar el pla de normalització lingüística de centre i, en el seu cas el
disseny particular del programa d’educació bilingüe que tinga
autoritzat el centre.
3. Decidir sobre l’admissió de l’alumnat, amb funció de l’establert a la
Llei Orgànica Reguladora del Dret a l’Educació i disposicions que la
desenvolupen.
4. Resoldre els conflictes i imposar les sancions en matèria de disciplina
de l’alumnat, d’acord amb les normes que regulen els drets i deures
del mateix (RRI).
5. Aprovar el projecte de pressupost del centre.
6. Adoptar criteris per a l’elaboració de la programació general anual de
centre, aprovar-la i avaluar-la, respectant, en tot cas, els aspectes
docents de competència del claustre de professors.
7. Elaborar les directrius per a la programació i desenvolupament de les
activitats escolars complementàries, visites i viatges, menjadors i
colònies d’estiu.
8. Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals,
esportives i recreatives, així com aquelles accions assistencials a les
que el centre pot col·laborar.
9. Establir relacions de col·laboració amb altres centres, amb fins
culturals i educatius.
10. Promoure la renovació de les instal·lacions i de l’equipament escolar,
així com la seua cura i conservació.
11. Informar la memòria sobre les activitats i la situació general del centre
que, amb caràcter anual, presenta l’Equip Directiu.
12. Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge
en el centre mitjançant els resultats de les avaluacions i de l’anàlisi
que en aquest sentit realitze el claustre de professors.
13. Conèixer i proposar les relacions del centre amb les institucions del
seu voltant.
14. Analitzar i avaluar qualsevol informe i els seus resultats de les
avaluacions que, sobre aquest centre, realitze l’administració
educativa.
15. Aprovar el reglament de règim interior del centre.
*El consell escolar del centre es reunirà, com a mínim, una vegada al
trimestre i sempre que el convoque el seu president o ho sol·licite, almenys, un
terç dels seus membres.
*De les decisions que es prenguen en les sessions del consell escolar
deuran ser informats els diferents sectors representats.
EL CLAUSTRE DE PROFESSOR/ES
1. El claustre, òrgan propi de participació del professorat en el centre, té
la responsabilitat de planificar, coordinar i decidir sobre tots els
aspectes pedagògics del centre.
2. El claustre serà presidit pel director i estarà integrat per la totalitat de
professors que presten serveis docents en el mateix.
Son competències del claustre de professors:
1. Realitzar propostes per a l’elaboració del projecte educatiu del centre,
de la programació general anual i de les activitas complementàries i
extraescolars, i establir directrius per a l’elaboració de projectes
curriculars.
2. Aprovar i avaluar els projectes curriculars i les posteriors
modificacions.
3. Aprovar els aspectes docents de la programació general anual del
centre, i informar sobre aquesta abans de la seua presentació al
consell escolar.
4. Promoure iniciatives a l’àmbit de l’experimentació, de l’investigació i
de la innovació pedagògica i de la formació del professorat del
centre.
5. Triar els seus representants al consell escolar.
6. Ser informat de les candidatures a la direcció i dels programes
presentats pels candidats.
7. Establir els criteris per a l’assignació i coordinació de tutories i de les
activitats d’orientació de l’alumnat.
8. Establir els criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de
l’alumnat.
9. Analitzar i avaluar trimestralment el funcionament general i la situació
econòmica del centre.
10. Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge
en el centre mitjançant els resultats de les avaluacions.
11. Analitzar i valorar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions
que, sobre el centre, realitze l’administració educativa.
*El claustre es reunirà, com a mínim, una vegada al trimestre i sempre
que el convoque el director o ho solicite, al menys 1/3 des seus membres.
Serà preceptiva una sessió de claustre a principi de curs i una a la fi.
*L’assistència a les sessions de claustre serà obligatòria per a totes les
persones que el componen.

5.2. ÒRGANS DE COORDINACIÓ DOCENT.
EQUIPS DE CICLE
Els equips de cicle, que agruparà a tot el professorat que siga docent en
el cicle, són els òrgans bàsics encarregats de desenvolupar les següents
funcions, baix la supervisió del cap d’estudis:
1. Realitzar propostes per a l’elaboració del projecte curricular.
2. Organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle
educatiu, analitzar els objectius aconseguits i proposar mesures
de millora.
3. Realitzar les adaptacions curriculars significatives per a l’alumnat
amb necessitats educatives especials, posterior a l’avaluació pel
servei especialitzat d’orientació educativa, psicopedagògica i
professional.
4. Realitzar propostes d’activitats escolars complementàries i
extraescolars.
Cadascun dels equips de cicle estarà dirigit per un coordinador/a. Els
coordinadors de cicle deuran ser professors que donen classe en el mateix
cicle i desenvoluparan el càrrec al llarg de dos cursos acadèmics. Seran
designats pel director, a proposta de l’equip de cicle.
Correspon al coordinador de cicle:
1. Participar en l’elaboració del projecte curricular del nivell respectiu
i dur a la comissió pedagògica les propostes formulades, al
respecte, pel cicle.
2. Coordinar junt al cap d’estudis, les funcions de tutoria de l’alumnat
del cicle.
3. Coordinar l’ensenyament en el corresponent cicle d’acord amb el
projecte curricular.
EQUIPS DE NIVELL
1. Coordinar les programacions de nivell.
2. Coordinar les activitats extraescolars corresponents al nivell.
3. Coordinar les funcions de tutoria dintre de l’àmbit del nivell.
COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA
1. A les escoles d’Educació Infantil i als col·legis d’Educació Primària
existirà una Comissió de Coordinació Pedagògica que estarà
integrada pel director, que serà el president, el cap d’estudis, els
coordinadors dels cicles i, en el seu cas, l’especialista de psicologia
del servei psicopedagògic escolar i un mestre d’Educació Especial
(Pedagogia Terapéutica), si ho haguera. Actuarà com a secretari de
la comissió la persona de menys edat.
2. Ara bé, aquesta comissió podrà incorporar altres membres del
claustre per a realitzar tasques de les previstes en l’àmbit de les
seues atribucions.
3. Als centres amb menys de nou unitats, les funcions de la comissió de
coordinació pedagògica seran asumides pel claustre.
La comissió de coordinació pedagògica tindrà les següents atribucions:
1. Analitzar des de l’òptica educativa, el context cultural i sociolingüístic
del centre a fi de proposar a l’equip directiu, en el seu cas, el disseny
particular del programa d’educació bilingüe i el projecte de
normalització lingüística per a la seua inclusió en el projecte educatiu
del centre.
2. Coordinar l’elaboració dels projectes curriculars, així com les seues
possibles modificacions, i responsabilitzar-se de la seua redacció.
3. Elaborar la proposta d’organització de l’orientació educativa i del pla
d’acció tutorial per a la seua inclusió en els projectes curriculars.
4. Elaborar la proposta dels criteris i els procediments previstos per a
realitzar les adaptacions curriculars significatives de l’alumnat amb
necessitats educatives especials, per a la seua inclusió en els
projectes curriculars.
5. Assegurar la coherència entre el projecte educatiu de centre, els
projectes curriculars i la programació general anual.
6. Vetlar pel compliment i la posterior avaluació dels projectes
curriculars en la pràctica docent del centre.
7. Proposar al claustre la planificació de les sessions d’avaluació,
d’acord amb les decisions incloses als projectes curriculars.
8. Coordinar les activitats d’orientació dirigides a l’alumnat del centre.
9. Promoure i, en el seu cas, coordinar les activitats de perfeccionament
del professorat.
* L’orientació i la tutoria de l’alumnat formarà part de la funció docent.
* Cada grup d’alumnes, tindrà un professor tutor qui donarà diverses
àrees del currículum. El tutor serà el designat pel director, a proposta del cap
d’estudis, d’acord amb els criteris establerts pel claustre.
* Segons acord de claustre del 15 de gener de 2003 l'adscripció es farà
de la següent forma:
· Segons les necessitats educatives del Centre.
· Segons el dret de l'alumnat a promocionar amb el mateix
mestre/a.
· Segons les especialitats, aptituds i interessos.
· Cada professor acabarà el cicle que comença.
· No podrà romandre més de dos anys amb el mateix alumnat.
· Segons criteri de l'equip directiu.
TUTORS/ES
Els professors/es tutors/es exerciran les següents funcions:
1. Dur a terme el pla d’acció tutorial establert al projecte curricular del
nivell corresponent i aprovat pel claustre.
2. Coordinar el procés d’avaluació de l’alumnat del seu grup i, a la fi de
cada cicle de l’Educació Primària, prendre la decisió sobre la
promoció o no de l’alumne/a, tenint en compte els informes dels
altres tutors del grup. Aquesta decisió requerirà l’audiència prèvia
dels pares, mares o tutors legals.
3. En el seu cas, adoptar les mesures complementàries o d’adaptació
curricular que es detecten necessàries com a conseqüència de
l’avaluació del procés d’ensenyament - aprenentatge de l’alumne/a.
4. Facilitar la integració dels alumnes en el grup i fomentar en ell el
desenvolupament d’actituds participatives.
5. Orientar a l’alumne/a en els processos d’aprenentatge.
6. Col·laborar amb el Servei Psicopedagògic Escolar per aconseguir els
objectius establerts en el pla d’acció tutorial.
7. Desenvolupar, en coordinació amb el professional del servei
psicopedagògic escolar i amb el mestre d’educació especial, les
adaptacions curriculars significatives i les mesures d’intervenció
educativa per a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
8. Informar als pares, mares o tutors legals, professorat i alumnat del
grup de tot allò referent a la relació amb activitats docents i amb el
procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus alumnes.
9. Fomentar la cooperació educativa entre el professorat i els pares,
mares o tutors legals de l’alumnat.
10. Atendre i tenir cura dels alumnes en els períodes d’esplai i en altres
activitats no lectives.
11. El cap d’estudis coordinarà el treball dels tutors, mantenint reunions
periòdiques amb ells.

5.3. CRITERIS PER L’ELABORACIÓ DELS HORARIS.
L’horari general del Centre és de 9 a 13,30 hores i de 15,30 a 17h.
Aquest horari respon en primer lloc a criteris legals, i ha estat sol·licitat
pel claustre, aprovat pel Consell Escolar i per la Direcció Territorial.
En cadascun dels Cicles el còmput total d’hores de cada matèria s’ajusta
també al que marquen les lleis vigents.
La distribució setmanal de la Primària s’ha fet a partir dels horaris dels
especialistes d’Anglès, Educació Física, Religió i de Música, atenent a les
propostes de millora realitzades a la memòria del curs anterior ( 1r cicle: les
primeres sessions destinades a les àrees instrumentals, a poder ser a la
jornada de la vesprada les especialitats per una bona adaptació de l’etapa; al 3r
cicle disposar dels recursos propis per a realitzar suports dintre del nivell
i/o cicle).
S’han prioritzat les matèries instrumentals en horari de matí i la resta per
les vesprades, sempre que ha estat possible.
Altra prioritat ha estat en la coincidència de l’àrea de Coneixement del
Medi i de Plàstica vehiculada en anglés entre les dues línies PEV-PIP, per a
permetre el canvi d’alumnat entre les dues línies, en aquestes àrees, i poder
aplicar el PEBE.
També es té en compte l’horari de l’alumnat que assisteix a l’aula de
compensatòria i a l’aula de P.T.
CRITERIS PER A L’ELABORACIÓ DELS HORARIS DELS ESPAIS
· El pavelló esportiu s’utilitza pels dos mestres d’EF amb torns,
equitativament per cursos, i establerts segons els mestres d’E. Física i
necessitats de l’alumnat.
· Sala d’informàtica: l’horari és d’una sessió per cada aula,
distribuïdes amb criteri del tutor i amb la coordinació pertinent del
Cap d’Estudis, i l’horari està exposat a la porta de l’aula.
· Laboratori. No és pot utilitzar ja què és una aula de primària.
· Biblioteca. Amb nova dotació en els cursos 2007-08 i 2008-09. Cada
aula té destinada una sessió a la biblioteca, per buscar informació, per
estudi o lectura. Actualment no s’utilitza per la seua remodelació.
· Audiovisual. Amb horari obert s’estableix un torn segons les
necessitats, coordinat per un mestre encarregat.
· Aules destinades als alumnes. Les aules a més s’utilitzen com
aules de suport quan l’alumnat d’eixa aula està en educació física,
música... estant planificat i coordinat pels mestres implicats.
· Sales d’equips docents: utilitzades:
C. Infantil: suport d’Infantil i reunions.
1r cicle: reunions del 1r Cicle.
2n cicle: suport i reunions del 2n cicle.
3r cicle : suport i reunions del 3r cicle.
· Menjador: Utilitzat per a les xarrades organitzades al llarg del curs
escolar per a les famílies i animacions que al llarg del curs
estigueren establertes, a més de com a menjador escolar de 13 a
15,30 hores.
· Pati: activitats de centre: La Pau, Carnestoltes, jocs de pasqua,
audicions, festival fi de curs...
· Corredors: activitats d’exposicions, realitzacions d ‘activitats (
tallers,...)
· Despatxos i sala de reunions: atenció als mestres, família,
alumnes,...
* L’alumnat entra al centre per la rampa del carrer Isabel la Catòlica, és
una entrada més àmplia, que accedeix al pati on l’alumnat es col·loca en files
per pujar a les classes, i és on l’edifici té més accessos: l’entrada a l’edifici,
l’entrada al pati d’infantil i l’escala exterior. L’alumnat es distribueix en cadascun
dels accessos que ja té assignats per nivells.

5.4. AGRUPAMENT DE L’ALUMNAT.
L’agrupament de l’alumnat intenta respectar la individualitat de l’alumnat
i atendre la diversitat del centre.
Per tant és flexible, hi ha un agrupament estable que és el de la tutoria i
un agrupament flexible que ajuda a treballar les necessitats individuals, utilitzat
tant per reforçar aprenentatges, com pel seu desenvolupament personal i
social.
També tenim agrupaments flexibles per poder aplicar el DPP .
Com a conseqüència d’estos agrupaments, el professorat s’ha
d’organitzar atenent a esta diversitat i ha de fer les adaptacions curriculars
adients a l’alumnat.

5.5. INFORMACIÓ A LA COMUNITAT ESCOLAR
Al nostre centre hem de distingir dues formes de comunicació:
Comunicació interna: el cap d’estudis elabora diàriament un butlletí
informatiu que es reparteix a tot el professorat i on se’ls informa d’una
varietat d’assumptes que es poden interessar o que han d’estar
informats. A la sala de mestres hi ha una prestatgeria on cada mestre té
assignada una casella i on tots el companys poden deixar qualsevol
informació.
Com a recurs de rigor tenim les reunions de la comissió de
coordinació pedagògica, les reunions de cicle, les reunions de claustre i
les de consell escolar.
Comunicació externa: a les famílies se les informa molt habitualment,
mitjançant escrits des de les tutories, des dels equips de cicle, des del
claustre o des de l’equip directiu.
A principi de curs es reparteix un butlletí informatiu per a totes les
famílies.
Cada trimestre i al començar i concloure el curs, en les reunions
tutorials, s’informa a les famílies sobre el progrés de l’aprenentatge dels
seus fills/es.