P.A.T.

7- PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
El Pla d’Acció Tutorial del nostre centre planifica els següents objectius
generals, concretats en el pla en altres específics i les activitats de cadascun.

Mantenir una actitud individualitzadora, respecte de l'alumnat, en la tasca
educativa.
Coordinar i integrar el treball dels distints professionals que intervenen en
la tasca educativa dels alumnes de cada tutoria.
Afavorir la màxima integració, adaptació i participació de l'alumnat en el
centre.
Mantenir els alumnes assessorats respecte de la seua evolució
acadèmica.
Planificar la transició de Primària a Secundària.
Mantenir la coordinació entre el mitjà educatiu, familiar i l'escolar.
Desenvolupament de I'acció tutorial ( seguiment del P.A.T.)
=> Respecte a les funcions organitzatives:
- A principi de curs el tutor dissenyarà, junt a I'alumnat, el marc
organitzatiu de la seua classe, que anirà desenvolupant-se i ampliant-se
al Ilarg del curs.
- El marc organitzatiu dissenyat estarà en concordança amb les directrius
del PEC.
- En les primeres setmanes amb I'alumnat del curs, la tutoria utilitzarà els
temps que estime oportú en aquest quefer i s'elegiran els càrrecs de la
classe.
=> Respecte a les funcions educatives:
- El tutor/a realitzarà la seua acció al Ilarg de tot el curs en I'hora
programada a I'efecte, en les hores de classe amb I'alumnat , en les
funcions educatives que així ho exigisquen i en les reunions dels
diferents equips de treball.
- Els documents necessaris per portar a cap aquestes funcions són: fulls
de seguiment de programació, Ilistes,..., seran determinats per I’equip de
cicle amb el vist-i-plau de la comissió de coordinació pedagògica. A més
d'aquells determinats pel cicle, el tutor podrà utilitzar els recursos que
considere oportuns.
=> Respecte a les funcions administratives:
- Aquestes funcions es portaran a cap en I'hora programada a I'efecte, o
en les hores que el professorat té destinades per al treball en sa casa .
=> Respecte a la coordinació amb les famílies:
- Cada equip de cicle planificarà els contactes amb els pares/mares, bé
mitjançant reunions col·lectives (de tota la classe, nivell o cicle), bé
mitjançant les entrevistes personals.
- El divendres de 12,30 a 13,30 hores és l’hora per poder realitzar les
reunions tutorials.