QUALITAT

10. PROJECTE DE QUALITAT.

En el C.P. Isabel la Catòlica ens plantegem treballar en qualitat en el
curs 2005-06 i encetar la implantació de sistemes de qualitat, amb un objectiu
general: 

Millorar els processos que es produeixen al nostre centre per
aconseguir millors resultats i satisfacció dels usuaris.

Queda aprovat en el claustre i es decideix sol·licitar formar par de la Xarxa de
Centres de Qualitat Educativa de la Comunitat Valenciana.

· En el curs 2005/06 definim la misió visió i valors i el mapa de processos.
· En el curs 2006/07 indentifiquem i definim els processos que es
desenvolupen al nostre centre i s´estableix el mapa de processos clau,
estratègics i de suport.
· En el curs 2007/08, ja estem inclosos en el Nivell II, es revisen el processos
i els seus indicadors. L´ equip de qualitat, realment creat com a tal en este
curs, elabora, partint del DAFO i el CAME, els factors crítics d´ èxit, els
objectius estratègics i els temes estratègics, per establir finalment el quadre
de comandament integral.
· En el 2008/09 ens proposem implantar l´EFQM al centre, començant pel
questionari. Es va elaborar una planificació de treball (criteris del 1 al 5) que
es van distribuir als grups/cicles, coordinats per l´equip de qualitat.

L´Equip de Qualitat, amb un representant de cada grup de treball, coordina
la forma de treballar cada criteri i el consens de cadascun.

· En el curs 2009/10 continuem amb l´anàlisi dels resultats de les
enquestes, s´extrauen els punts forts i les árees de millora. I es prioritzaràn
estes àrees de millora per començar amb el Plan de Millora.
-Des de el curs 2010/11 estem treballant en plans de millora, cada curs es prioritzen les àrees de millora i planifica el pla de millora. Tots el plans de millora s'avaluen i es revisen, a més de sistematitzar la seu aplicació.
Actualment el nostre col·legi ja està en el Nivell III de la Xarxa de Centres de
Qualitat Educatva de la Comunitat Valenciana.