CONSELL ESCOLAR

EL CONSELL ESCOLAR

A)    INFORMACIÓ GENERAL
         Les escoles d’Educació Infantil i els col•legis D’Educació Primària tindran els següents òrgans de govern:
1.    Unipersonals: Director/a, Cap d’estudis i Secretari/a.
2.    Col•legiats: Consell  Escolar i Claustre de Professors.
Els  òrgans de govern vetllaran per la qualitat de l’ensenyament i perquè les activitats dels centres es duguen a terme d’acord amb els principis constitucionals, i contribuiran al desenvolupament de l’escola valenciana, compromesa en la recuperació lingüística i cultural
Així mateix, els òrgans de govern hauran de vetllar per la protecció dels drets de l’alumnat i pel compliment dels seus deures.

Què es el Consell  Escolar?
El consell Escolar del centre és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat Educativa en el govern dels centres.
De totes les decisions que es preguen en el consell, se n´hauran d´informar als diferents sectors representats. En tot cas caldrà informar les associacionss de pares i mares d´alumnes i el claustre professors.

B) COMPOSICIÓ
-    El Director/a, que en serà  el President/a.
-    El cap o la cap d’estudis.
-    Un regidor o regidora o representant de l’ajuntament.
-    Set representats del professorat elegits pel Claustre.
-    Nou representants dels pares i mares de l’alumnat, un dels quals serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa en el centre.
-    Un representant del personal d’administració i serveis.
-    El Secretari/a , que actuarà com a tal en el consell, amb veu però sense vot.
-    Tres alumnes del tercer cicle amb veu però sense vot.
En el si del Consell Escolar es constituiran com a mínim les següents comissions:
-    De Convivència.
-    Pedagògica.
-    Econòmica
-    De menjador.
Aquestes comissions estaran compostes, almenys, pel director/a, dos mestres i dos pares/mares del Consell Escolar.


C)     ATRIBUCIONS DEL CONSELL ESCOLAR.

1.-Establir les directrius per a l’elaboració del projecte educatiu del centre, aprovar-lo una vegada elaborat i avaluar-lo, sense perjudici de les competències que el claustre de professors té atribuïdes en relació amb la planificació i l’organització docents. Així mateix, establir els procediments per a la seua revisió quan l’avaluació interna ho aconselle.
2.-Decidir sobre l’admissió de l’alumnat, amb subjecció estricta al que estableix la Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre i les disposicions que la desenvolupen.
3.-Resoldre els conflictes i imposar les correccions amb finalitat pedagògica que corresponguen a les conductes de l’alumnat que perjudiquen greument la convivència al centre, d’acord amb les normes que regulen els seus drets i deures, i promoure accions de prevenció.
4.-Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seua execució.
5.-Adoptar criteris per a l’elaboració de la programació general anual del centre, aprovar-la i avaluar-la.
6.-Elaborar les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats escolars complementàries, visites i viatges, menjadors i colònies d’estiu, aprovar aquestes activitats en el pla general anual i avaluar-les en la memòria anual.
7.-Establir relacions de col•laboració, amb fins culturals i educatius, amb altres centres, entitats i organismes.
8.-Promoure la renovació de les instal•lacions i de l’equipament escolar, així com vigilar-ne la conservació.
9.- Supervisar, analitzar i valorar l’activitat general del centre en els aspectes administratius i docents.
10.-Emetre informe sobre la memòria de les activitats i situació general del centre que amb caràcter anual presente l’equip directiu.
11.-Analitzar i avaluar l’evolució del procés d’ensenyament i aprenentatge al centre, a través dels resultats de les avaluacions i de l’anàlisi que en aquest sentit realitze el claustre de professors.
12.-Analitzar i avaluar qualsevol informe i els resultats de les avaluacions que, sobre el centre, realitze l’administració educativa.
13.-Aprovar el pla de normalització lingüística del centre i, si s’escau, el disseny particular del programa d’educació bilingüe que tinga autoritzat el centre.
14.- Conèixer i proposar a la Conselleria d´Educació les relacions del centre amb les institucions de l’entorn.
15.- Establir els criteris sobre la participació en activitats culturals, esportives i recreatives, així com aquelles accions assitencials en què el centre puga prestar la seua col•laboració.
16.- Establir el propi pla de treball per a l’execució de les seues atribucions.
17.- Aprovar el reglament de règim intern del centre. 

EL CONSEJO ESCOLAR

A)    INFORMACIÓN GENERAL.
Los colegios de Educación Infantil y Primaria tendrán los siguientes órganos de gobierno:
    1. Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios i  Secretario/a.
          2. Colegiados: Claustro de Profesores y Consejo Escolar.
Los órganos de gobierno velarán por la calidad de la enseñanza y porque las actividades de los centros se lleven a término de acuerdo con los principios constitucionales, y contribuirán al desarrollo de la escuela valenciana, comprometida en la recuperación lingüística y cultural.
      Así mismo, los órganos de gobierno habrán de velar por la protección de los derechos de los alumnos y por el cumplimiento de sus deberes.

¿Qué es el Consejo Escolar?
    El Consejo Escolar del centro es el órgano de participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en el gobierno de los centros.

De cuantas decisiones se tomen en el consejo, se informará a los distintos sectores representados. En todo caso se informará a las asociaciones de padres y madres de alumnos y al claustro de profesores.


B)    COMPOSICIÓN.
-El/La director/a que será el Presidente/a.
-El jefe o la jefa de estudios.
-Un regidor o regidora o representante del ayuntamiento.
-Siete representantes del profesorado elegidos por el claustro.
-Nueve representantes de los padres y madres del alumnado, un de los cuales será designado por la asociación de padres y madres de alumnos más representativa en el centro.
-Un representante del personal de la administración y servicios.
-El secretario/a, que actuará como tal en el Consejo, con voz pero sin voto.
En el seno del Consejo Escolar se constituirán como mínimo las siguientes comisiones:
-    De Convivéncia.
-    Pedagógica.
-    Económica.
-    De comedor.
Estas comisiones estrán compuestas, al menos, por el/la director/a, dos maestros/as y dos padres/madres del Consejo Escolar.

C)    ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESCOLAR.

1.    Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo del centro, aprobarlo una elaborado y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el claustro tiene atribuidas en relación con la planificación y la organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para su revisión cuando su evaluación interna lo aconseje.
2.    Decidir sobre la admisión del alumnado, con sujeción estricta a lo establecido en la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre y disposiciones que la desarrollan.
3.    Resolver los conflictos e imponer las correcciones con finalidad pedagógica que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que regulen los derechos y deberes del mismo y promover acciones de prevención.
4.    Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y su ejecución.
5.    Adoptar criterios para la elaboración de la programación general anual, aprobarla y evaluarla.
6.    Elaborar las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades escolares complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias de verano, aprobar dichas actividades en el plan general anual y evaluarlas en la memoria anual.
7.    Establecer relaciones de colaboración, con fines culturales y educativos, con otros centros, entidades y organismos.
8.    Promover la renovación de las instalaciones y del equipamiento escolar, así como vigilar su conservación.
9.    Supervisar, analizar y valorar la actividad general del centro en los aspectos administrativos y docentes.
10.    Informar la memoria sobre las actividades y la situación general del centro que con carácter anual presente el equipo directivo.
11.    Analizar y evaluar la evolución del proceso de enseñanza y aprendizaje en el centro, a través de los resultados de las evaluaciones y del análisis que en tal sentido realice el claustro de profesores.
12.    Analizar y evaluar cualquier informe y los resultados de las evaluaciones que, sobre el centro, realice la administración educativa.
13.    Aprobar el plan de normalización lingüística del centro y, en su caso, el diseño particular del programa de educación  bilingüe que tenga autorizado el centro.
14.    Conocer y proponer a la Conselleria de Educación las relaciones del centro con las instituciones de su entorno.
15.    Establecer los criterios sobre la participación en actividades culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones asistenciales en las que el centro pudiera prestar su colaboración.
16.    Establecer su propio plan de trabajo para la ejecución de sus atribuciones.
17.    Aprobar el reglamento de régimen interno del centro.