ANÀLISI CONTEXT

2. ANÀLISI DEL CONTEXT
2.1. ANÀLISI DEL CONTEXT LOCAL
L’Olleria es troba situada a la comarca de la Vall d’Albaida, situada a
38º55’ latitud Nord, i 0º32’30’’ longitud Oest i 254m. d’altitud. Està localitzada al
sud de la Serra Grossa, entre dos barrancs anomenats “Foia del Port” i de “La
Freira”. Té al voltant de 8000 habitants. El seu principal cultiu es la vinya,
l’oliva, l’ametler i la fruita de l’estiu, gràcies al rec localitzat també es cultiven
hortalisses. Poble principalment industrial destaquen les indústries del vidre i
del plàstic, així com el tradicional treball de la fusta, ceràmica, mobles,
cistelleria i pirotècnia. En els diferents restaurants de la vila poden degustar
l’arròs al forn; originari d'esta població. En l'Olleria trobarem l'església
parroquial de Santa Maria Magdalena construïda dalt de l'antiga mesquita; de
planta gòtica es remunta la seua edificació al segle XV allargant la seua
realització fins el XVI; el convent de Dominics de Nostra Senyora del Loreto,
amb la seua església de dotze capelles i estil barroc, erigit en 1579, destacant
les pintures interiors i la imatge medieval de la patrona; el convent dels
Caputxins que data de 1601; que alberga el museu del vidre i el convent de les
Agustines Descalces, fundat en 1611. Entre les seues festes destaquen les
Festes de Moros i Cristians a principis de setembre i la Fira en octubre.

LÍMITS GEOGRÀFICS
Al nord Bellús, Xàtiva i Canals, també amb la Serra Grossa
Al sud Als termes d’Albaida, Ràfol, també amb el riu Clarià.
A l’est Montaverner, Alfarrasí i Guadasséquies
A l’oest Aielo de Malferit
La superfície del terme és aproximadament de 36 Km2. Es tracta d’un
terme amb unes característiques rurals i de mitja muntanya, amb alguna
pineda al voltant del mateix que li donen un semblant més obert i paisatgístic.

NOMBRE D’HABITANTS
La població de l’Olleria és de 8.000 habitants aproximadament. Ha
augmentat considerablement estos últims anys per la immigració, en la seua
majoria de procedència búlgara.
La població de L’Olleria en un percentatge alt treballa a les indústries de
la població, dedicades al vidre, plàstic, cartró, galvanitzat i altres magatzems
que importen productes asiàtics.
El nostre col·legi està ubicat a la zona de la població on més
construccions s’han realitzat en els últims anys i altres que estan en procés, el
que repercuteix directament en el nombre de matrícula.
És una població molt industrial amb un baix percentatge d’atur però, que
en estos darrers anys (2008-09), ha augmentat considerablement.

ENSENYAMENT I CULTURA
Aquesta localitat té dos centres d’educació infantil i primària:
- Col·legi Públic “Isabel la Catòlica”
- Col·legi Públic “Sanchis Guarner”
Un centre d’Educació Secundària i Batxillerat:
- I.E.S Vermellar
L’Escoleta Municipal
L’Escola Permanent d’Adults (EPA)
GABINET PSICOPEDAGÒGIC.
El municipi disposa d’un gabinet psicopedagògic amb dos psicòlegs que
atenen les necessitats de la població i dels centres educatius d’Educació
Infantil i Primària.

ANÀLISI DEL CONTEXT FAMILIAR:
Les famílies que matriculen als seus fills i filles tenen diversa
procedència, tan cultural, econòmica com ètnica.
Actualment tenim aproximadament un 12% d’alumnat immigrant, en la seua
majoria búlgars.
Les dificultats per poder seguir el currículum ordinari de cada nivell per
part de l’alumnat immigrant és més per l’absentisme i la falta d’hàbits de treball
que pel desconeixement de la llengua.
REALITAT SOCIOLINGÜÍSTICA
A la nostra població el valencià és la llengua dominant en el nivell oral, a
nivell escrit, s’utilitza tant el castellà com el valencià.
L’alumnat està escolaritzat en PIP , PEV i PEBE. El alumnes que
presenten dificultats a més de l’alumnat amb necessitats educatives especials,
és per la falta d’hàbits de treball i seguiment per part de les famílies.

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES
L´AMPA del C.P. Isabel la Catòlica és una entitat per a participar i
col·laborar en el funcionament del centre, a través dels òrgans que els són
propis:
La presidència de l’associació de pares i mares d’alumnes legalment
constituïda al centre.
La junta directiva de l’associació de pares i mares d’alumnes legalment
constituïda al centre.
El president/a de l’associació de pares i mares podrà col·laborar amb
l’equip directiu per al bon funcionament del centre.


Activitats que organitza:
· Activitats extraescolars
· Xarrades
· Diferents projectes : lector, escola de mares i pares.
Actes en què col·labora:
· Festa de Nadal
· Dotació biblioteca d’aula
· La Castanyera
· Carnestoltes
· Setmana Cultural
· Dia del llibre
· Fi de curs

2.2. ANÀLISI DEL CONTEXT ESCOLAR.
NOMBRE D’UNITATS, AULES I NIVELLS
La composició actual del centre és el següent:
INFANTIL:8
PRIMÀRIA: 14
TOTAL: 22 Unitats
Aules:
D’educació especial.
D’informàtica
Aula d’idiomes
Laboratori
Música
Psicomotricitat (sala usos múltiples infantil)
Gimnàs
Menjador: cuina, office.

ANY DE CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE
El nostre centre és el més antic de la població, però la seua
reconstrucció data de setembre de 2.003.
La creació del centre educatiu i amb el nom de Isabel la Catòlica és
de l’any 1954. La seua ubicació actual és la mateixa que tenia amb la
construcció anterior, al centre de la població, i amb una zona pròxima on hi ha
moltes finques de nova construcció .

INFRAESTRUCTURA DEL CENTRE
El centre pot dividir-se en cinc blocs:
1. Aparcament / menjador
2. Casa del conserge
3. Edifici central (aules)

4. Un pati entre l’edifici central i el pavelló esportiu (entrada al
centre)
5. Pavelló esportiu

L’entrada de l’escola està formada per una gran zona on es rep a
l’alumnat. L’accés d’entrada és una gran rampa per on entren els alumnes.
Per aquesta zona hi ha tres entrades a l’edifici central, l’entrada principal,
l’entrada del pati d’infantil i l’escala exterior.
El menjador situat a l’altre pati està format per l’ala lateral existent, on
estan totes les dependències pròpies: serveis per a l’alumnat, cuina,
magatzem, rebost, office, la pròpia sala del menjador, amb un gran finestral, i
amb tots els serveis que li corresponen.
L’edifici central, és de forma rectangular, amb una distribució lineal, un
corredor central i disposat al voltant del corredor de les aules i altres
dependències. Consta de tres plantes.
En la planta baixa estan ubicades les 6 aules d’infantil, cadascuna amb
un pati interior que es comunica en el pati d’infantil. Cada dues aules
comparteixen un servei. Havent-ne un total de tres serveis, amb 4 tasses i una
pica, amb disponibilitat d’aigua calenta.
L’aulari està ubicat a l’est, un corredor central, i a l’oest està instal·lada
un aula de P.T, un accés d’entrada, un magatzem, l’ascensor i un aula de usos
múltiples.
En aquesta planta estan ubicats els despatxos, direcció, caporalia,
psicòloga, sala de visites, secretaria i els serveis dels mestres. Per un altre
costat està la sala de mestres, un magatzem, la saleta de reprografia i
consergeria.
Aquest edifici té dues eixides al pati interior, una pel rebedor d’entrada i
l’altra a la fi del corredor ( format per unes grans portes de cristall).
L’accés a les plantes superiors està format per tres escales, ubicades al
rebedor de l’edifici, al mig del corredor d’Educació Infantil i una altra exterior.
A la primera planta la distribució és la mateixa que a la planta baixa:
classes a un costat i a l’altre, i al mig un gran corredor.
Hi ha 5 aules orientades a l’Est, i dues a l’Oest, està l’alumnat de 1er
cicle, i part del 2n cicle. Amb serveis per a xics i per a xiques, un aula de P.T.,
una saleta per a equips docents, un magatzem de recursos per al cicle i un
altre per a la neteja. En aquesta planta està ubicada: una sala de laboratori i
una altra per a usos múltiples (biblioteca i laboratori d’idiomes) amb un espai
dedicat a magatzem. A l’entrada de la planta i per raons de construcció i falta
d’espai, hi ha un racó habilitat per a usos múltiples, equips docents del 2n
cicle, suport,…
A la segona planta, amb la mateixa forma que les anteriors, un corredor
central, i disposades les dependències al seu voltant, estan ubicades 6 aules
del 3r cicle i la resta del 2n cicle, encarades a l’Est. Estan a l’Oest la sala de
música, l’equip docent del 3r cicle, el magatzem de neteja, un magatzem de
recursos per al cicle, la sala d’informàtica i l’aula de religió. En aquesta planta
existeix un espai, que per falta d’aules i aprofitant la forma de construcció, és
on està ubicada l’aula de logopèdia, suport, …
El pati central, de grans dimensions, està format per dues pistes de
futbet, amb un lateral amb grades, per un altre costat un lloc dedicat a un hort.


El Pavelló esportiu consta d’un edifici amb una base rectangular.
Formada per una línia horitzontal, separat per un corredor, per una banda situat
els serveis de l’alumnat, un per a xics i altre per a xiques, amb comunicació per
la banda darrera amb el vestuaris, donant cap a un corredor central. Per l’altra
banda, les instal·lacions esportives, d’una gran sala distribuïda amb un xicotet
frontó, un trinquet i la galotxa.


Existeix també un magatzem per al material esportiu, un despatx per al
professorat amb un servei de vestuari.
En resum, el nou edifici supleix totes les mancances existents en la
construcció antiga, encara que s’ha quedat menut, per falta d’aules, havent-ne
d’habilitar una aula de Primària en el laboratori i el laboratori d’idiomes ha
quedat reduït a la meitat per poder ubicar la biblioteca del centre.

EQUIPAMENTS
El mobiliari (taules i cadires de l'alumnat) és nou en més del 90%, no
obstant això és necessari renovar el 10% restant ja què a una escola de nova
construcció, tot el material escolar ha d’estar en perfectes condicions, i ajustat a
les noves tendències de motivar a l’alumnat amb el colorit i adaptació a les
seues mesures.
Tot el mobiliari de les aules ha estat equipat per Conselleria, armaris,
caselles, pissarres, taulells de suro...
L'aula de música està ben insonoritzada i equipada amb molts
instruments i altre material.
El laboratori també està suficientment equipat.
A la sala de reprografia tenim una multicopiadora i al despatx de
secretaria una fotocopiadora. El centre va adquirir en el curs 2007-08 una
fotocopiadora per a la sala de mestres i un altra per a la sala de reprografia.
El despatx de direcció, secretaria i caporalia d’estudis està suficientment
equipat de mobiliari i d'altres.
L'aula d'informàtica està ben dotada però s'ha quedat, segons la ratio de
les aules, curta en quan a l’Infocol·le, ja que està dotada per a 25 ordinadors
 (15 en lliurex).
Cada aula té una biblioteca, que en alguns casos, s’ha d’ampliar i
comprar-ne de llibres, sobre tot de castellà.
Al centre existeix una biblioteca de centre. Estem informatitzant els
volums i organitzant la biblioteca.

En el curs 2007-08 reberem una dotació des de Conselleria amb la
qual hem adquirit nous llibres més adients per als alumnes d’Educació Infantil i
Primària, i també hem renovat les prestatgeries.

CARACTERÍSTIQUES DEL PROFESSORAT
Catàleg de llocs de treball
INFANTIL: 8
PRIMÀRIA: 15
ANGLÈS: 2
FRANCÉS: 1
EDUCACIÓ FÍSICA: 2
MÚSICA: 1
EDUCACIÓ ESPECIAL: 2
RELIGIÓ: 1 i una altra compartida.
LOGOPÈDIA: 1 a horari parcial.
La majoria del professorat del claustre és definitiu al centre.
Ratio d’alumnes-mestres
El nostre centre té un cens d’alumnat una mica variable per les
característiques laborals dels pares i mares i la immigració, actualment tenim
504 alumnes.
El nombre total de tutories es de 22, així que la mitja d’alumnes per
professor/a és de 25.

ALTRE PERSONAL I SERVEIS
· Conserge: El centre té un conserge que depèn de l’Ajuntament.
· Servei de neteja: Al centre hi ha quatre persones que el netegen i que
depenen de l’Ajuntament.
· Gabinet Psicopedagògic Municipal: En el col·legi tenim una psicòloga
compartida amb l’altre centre de Primària.
· Professor/a de Religió: El centre té un professor de Religió i una altra
professora compartida amb l’altre centre del poble.
ESTUDI DE L’ALUMNAT
En l’actualitat hi ha 504 alumnes, dels quals hi ha 30 atesos en Educació
Especial.
El nombre d’alumnes que reben suport és al voltant de 54.


FESTES I RELACIONS AMB LA COMUNITAT
Les celebracions al llarg de l’any es realitzen en activitats
complementàries de centre, que són les següents:
- 9 d’Octubre
- Nadal
- Carnestoltes
- Pasqua
- Trobada d’escoles en valencià
- Dia de la Pau
- Dia del Llibre
- Dia de l’Arbre
- Setmana Cultural
- Fi de curs

L’ajuntament col·labora en diverses activitats del centre i en programes
d’altres, tant en horari escolar com en horari extraescolar, amb una menció a la
policia municipal que controla diàriament les entrades i eixides del centre.
Altres associacions culturals que col·laboren al col·legi són: l’associació
de colombaris, les bandes de música del poble, la banda de tambors i cornetes,
la junta central de moros i cristians, la parròquia Santa Maria Magdalena, la
Rondalla...
Entitats privades que col·laboren: Caixa Popular, l’empresa del
menjador, empreses privades de la població...
L´AMPA participa en la major part de les activitats, tant en la seua
programació com en la participació econòmica.