QUI SOM?

FINS I INTENCIONS EDUCATIVES. IDENTITAT DEL CENTRE.
L'objectiu del CEIP Isabel la Catòlica de L'Olleria és aconseguir una
escola pública que:

Garantesca la formació integral de l'alumne/a com a persona responsable,
crítica, activa, participativa i creativa.

Forme alumnes amb opinions pròpies, que sàpiguen escoltar i dialogar amb
esperit crític, tolerant i constructiu.

Fomente els valors individuals i socials: autoestima i respecte al
desenvolupament individual i a les diferències.

Afavorisca una actitud coeducativa a tots els nivells, refusant qualsevol tipus
de discriminació per raó de sexe, a més de contrarrestar els prejudicis
socials, en aquest sentit.

Garantesca una educació en un context de respecte al pluralisme ideològic
de les diferents societats.

Siga solidària, pacifista i respectuosa amb el medi ambient

Motive a l'alumnat per aprendre i per a formar-se com a persona per tal que
arribe a estimar-se més a sí mateix/a, així com la seua llengua pròpia i
cultura.

Prepare a l'alumnat en el coneixement crític i exercici real dels drets i
deures de tota la societat (individuals i col·lectius).

En definitiva la missió, visió i valors en els que es fonamenta el nostre
centre són:

Missió:
“El nostre centre educatiu pretén formar i desenvolupar la personalitat dels
nostres alumnes, mitjançant una educació integral, involucrant a les famílies i a
la societat en la qual estem immersos.

Visió:
“El nostre col.legi vol ser el referent socio-cultural i educatiu de l’entorn
més pròxim i formar als nostres alumnes en el respecte i la responsabilitat
individual i social. Pretenem implicar a tota la comunitat educativa en la qualitat
i millora de l’ensenyament. El nostres alumnes hauran d’acabar l’Educació
Primària amb la major autonomia possible, formats en continguts, valors i
actituds, i això requereix l’esforç individual de tots (mestres, pares, alumnes,
institucions...).

Valors:
La visió del nostre col·legi ha de recolzar-se en el següents valors:
RESPONSABILITAT: Responsable és aquell que compleix i s’esforça en el que
ha de fer, distingeix el que és correcte d’allò que no ho és, i en això basa el seu
comportament i relacions.
INTEGRACIÓ: Que cadascú de nosaltres es senta part de l’escola, i que
participe de forma individual i col·lectiva en el desenvolupament i consecució
d’objectius comuns.
SOLIDARITAT (TOLERÀNCIA, RESPECTE): Saber distingir i defendre les
pròpies idees respectant les idees i creences dels altres. Inculcar normes
socials que ens ajuden a millorar la convivència, així com el respecte per la
naturalesa i el medi ambient.
PROFESSIONALITAT: Realitzar la nostra tasca amb cura, gust i rigor, amb una
preocupació per una formació contínua i la incorporació de les noves
tecnologies.