R.R.I

8 - REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

El centre té elaborat el Reglament de Règim Intern, aprovat pel Consell
Escolar i adaptat al Decret de Drets i Deures de l'alumnat.
El centre té elaborat un Reglament de Règim Intern del menjador, extret del
nostre RRI.

L 'ORGANITZACIÓ GENERAL DE L 'ENSENYAMENT
Decisions sobre divisió del període lectiu
La jornada diària per al desplegament del currículum en el Centre, serà
de cinc períodes lectius, distribuïts de 9 h. a 12,30 h. i de 15,30 h. a 17 h.
Durant els mesos de juny i setembre les activitats escolars de I'alumnat es
desplegaran al matí, en jornada continuada de 9 h. a 13 h.
El professorat, en horari de 9 a 13,30 h. i de 15,30 a 17 h (Modificació
aprovada per la Direcció Territorial en juliol de 2.005, a petició del Consell
Escolar del Centre). Durant juny i setembre de 9 a 15 h. en jornada continuada.
Decisions sobre el calendari escolar
El calendari escolar serà el que ordene la Conselleria d’Educació a l'inici
de cada curs acadèmic.
Decisions sobre criteris d'elaboració dels horaris de les activitats docents
L’horari general del centre i I'horari lectiu seran proposats per I'equip
directiu, una vegada el claustre haja establit els criteris pedagògics per a
I'elaboració dels horaris de I'alumnat i traslladats al Consell Escolar per a la
seua aprovació.
Decisions sobre els criteris d’adscripció funcional del professorat als
diferents cicles de Primària i Infantil
Segons acord de claustre de 15 de GENER de 2003 I'adscripció es farà
de la següent forma:
- Segons les necessitats educatives del centre.
- Segons el dret de I'alumnat a promocionar amb el mateix professor/a.
- Segons les especialitats, aptituds i interessos.
- Cada professor acabarà el cicle que comença.
- No podrà romandre més de dos anys amb el mateix alumnat.
- Segons criteri de I'equip directiu.
Decisions sobre I'avaluació de l'aprenentatge del projecte curricular
Al Ilarg del curs acàdemic, els diferents cicles fan les modificacions
pertinents respecte al Projecte Curricular. Les quals seran arreplegades al
finalitzar cada curs. Aquesta avaluació servirà per elaborar propostes de cara a
la revisió del PCC per al proper curs.
Decisions sobre I'avaluació de l'aprenentatge de I'alumnat
- Caràcter continu i global.
- L'alumnat com a protagonista del seu procés d'aprenentatge realitzarà
autoavaluacions sobre àmbits, com: hàbits, conceptes, actituds, compliment de
normes, sempre tenint en compte I'edat i el grau de maduresa de I'alumnat o
grup-classe, amb criteris negociats, per a ser conscients del procés de
l’aprenentage i que vagen adquirint una major autonomia.
- L 'avaluació ha de ser coneguda per I'equip educatiu que té una
responsabilitat directa sobre I'alumnat.
- Hem d’informar a la família de I'alumnat sobre els resultats de
l’avaluació.
Decisions sobre I'avaluació del projecte educatiu
Donat que el Projecte Educatiu del Centre (PEC) és un document obert,
però al mateix temps els seus principis conserven uns plantejaments
fonamentats en les persones i elements de la nostra escola pública, es
revisarà puntualment cada dos anys o sempre que es produixca una
modificació substancial en la comunitat educativa o en I'entorn que el Consell
Escolar ho considere pels dos terços dels seus membres.
Decisions sobre els criteris d'agrupament de I'alumnat
- Per edat cronològica.
- Per criteris de promoció o no promoció.
- Per la ratio.
- Per motius de convivència.
- Per motiu de l’elecció de la llengua.

Decisions sobre els criteris de fixació dels plans d'acció tutorial
- Informar I'alumnat sobre la normativa general de I'escola, adaptant-se
al seu nivell.
- Plantejar a I'alumnat el projecte que el/la mestre/a s'ha proposat.
- Organitzar els recursos materials de la classe, adequant-Ios a les
necessitats del grup.
- Responsabilitzar I'alumnat del manteniment i gestió del material.
- Nomenar delegacions, subdelegacions, etc., entre I'alumnat.
- Establir reunions dels delegats per a que puguen aportar les seues
necessitats i valoracions tant a nivell educatiu com en l’àmbit de la convivència.
- Establir amb precisió quines normes i expectatives regulen les
diferents situacions de treball que es donen a I'escola.

Criteris educatius.
- Contribuir a la individualització deIs processos d'aprenentatge.
- Efectuar un seguiment global i analitzar aquests processos per a
detectar les possibles dificultats i necessitats especials, per tal d'articular les
respostes educatives adients.
- Estar informats sobre els antecedents escolars i la situació personal,
familiar i social de cada alumne.

Criteris d’ orientació.
- Aprofundir en el coneixement de les aptituds, interessos i motivacions
de l’alumnat per tal d’ajudar-lo en el seu desenvolupament personal.

Criteris administratius.
- El tutor-tutora formalitzarà la documentació administrativo-pedagògica
de l’alumnat del seu grup.
- El tutor-tutora controlarà l’assistència a classe de l’alumnat.

Criteris de coordinació amb el profesorat.
- Coordinar l’ajust de les programacions al seu grup d’alumnes.
- Coordinar el procés avaluador i la informació que, sobre l’alumnat,
tenen els distints mestres i l’equip docent del grup-classe.
- Possibilitar línies comunes d’acció amb altre professorat del grup
classe.

Criteris de coordinació amb les famílies.
- Contribuir a l’establiment de relacions fluides amb les famílies, que
afavorisquen la conexió entre el centre i la casa.
- Implicar als pares i mares en activitats de suport a l’aprenentatge i
orientació dels seus fills i filles
- Informar a les famílies d’aquells assumptes que afecten a l’educació
dels seus fills i filles.