MENJADOR ESCOLAR
PLA ANUAL DEL
MENJADOR
ESCOLAR


CENTRE: CEIP “ISABEL LA CATÒLICA” CODI: 46005971
ADREÇA: C/ISABEL LA CATÒLICA. S/N
LOCALITAT: L’OLLERIA

1. NORMES DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR
A) ORGANITZACIÓ
Tots els alumnes que ho desitgen podran fer ús del menjador escolar, sempre que no se supere les  110 places de que disposa, així com els professors i professores del centre.
En cas de superar esta quantitat es procedirà seguint les normes establides pel reglament de funcionament de menjadors escolar de Conselleria de Educació.

Cada curs escolar s’establirà un pressupost de funcionament per al menjador, aprovat pel Consell Escolar. Aquest pressupost haurà de contemplar, al menys, els següents aspectes:
Balanç econòmic del curs anterior.
Nombre aproximat d’alumnes becats i sense beca.
I preu del menú per al curs.
El menjador començarà a funcionar el primer dia lectiu d’octubre i finalitzarà l’últim del mes de maig. S’establirà un mínim de 20 menús diferents, distribuïts en setmanes successives, tots ells elaborats d’acord amb les orientacions de la Conselleria de Sanitat.
Les famílies rebran la relació dels menús vigents per al mes següent. Abans de l’obertura del menjador escolar i seguint les instruccions de la Conselleria per al funcionament dels menjadors escolars, estos estan obligats a disposar d’un menú especial o de règim per atendre l’alumnat que per mitja del corresponent
certificat mèdic, acredite la impossibilitat d’ingerir determinats aliments que podrien perjudicar la seua salut.
També aquells alumnes que motius religiosos ideològics u altres tingueren alguna restricció alimentaria, a l’obertura del menjador els pares o tutors deuen fer una petició raonada davant la direcció del centre, demanat una adaptació dietètica. L’empresa d’alimentació procurarà en la mesura de les seus possibilitats subministrar aliments adequats que compliquen les necessitats
nutricionals recomanades.
El comensal de menú ordinari, de règim o d’alguna restricció alimentaria estan obligats a no rebutjar cap plat del seu menú corresponent i a ingerir-lo dins d’un temps no superior a la majoria dels demés comensals.
Abans d’entrar els comensals l’auxiliar de cuina tindrà les taules preparades: safates, gots, coberts, pa, tovallons etc.
 La fruita pel primer cicle es servirà pelada.

B) MÍNIMS A SEGUIR PER A UN BON FUNCIONAMENT DEL MENJADOR
1. El menjador escolar te dos funcions essencials:
- Donar un servici a les famílies, facilitant que puguen dinar i tindre cura d’ells.
- Adquirir hàbits positius alimentaris. Entre ells està el de no rebutjar cap tipus de menjar, sense cap tipus de justificació
Per tant, quan un alumne persisteix en esta actitud negativa de no menjar-se els plats del menú i després d’haver informat de la seua actitud als pares l’equip pedagògic podría proposar la no assistència al menjador.

2. En cadascuna de les taules, els educadors tindran com a objectius a treballar aquells que fan referència a: hàbits de taula, utilització dels distints utensilis, així com atendre les necessitats de l’alumnat, impedint que s’alcen fins que no hagen acabat i no queden restes de menjar a la taula.
3. Tots els aliments han de prendre’s dins del menjador. No es permetrà a l’alumnat que consumeix cap aliment fora d’ell.
4. L’alumnat realitzarà hàbits de neteja personal abans i després d’anar al menjador.
5. Durant el temps d’oci i menjador, l’alumnat només ocuparà aquells llocs previstos per a tal fi.
6. Els/les educadors/es seran els responsables de traure, cuidar i guardar els diferents materials d’oci que l’alumnat vaja a utilitzar.
7. Cap persona que preste els seus serveis com educador de menjador podrà absentar-se del centre sense prèvia justificació i autorització de la direcció. La direcció i l’ encarregat del menjador prendran las mesures oportunes davant l’absència del personal per atendre el menjador.
8. Les safates i el coberts de les taules que tinguen només alumnes del primer cicle les arreplegaran un/a dels monitor/res o un dels comensals major de la taula. La resta dels comensals arreplegaran les seus safates ordenadament a mesuren que acaben.
9. Quan el temps ho impedisca les activitats d’oci es realitzaran en dependències dins del centre sempre baix la vigilància del educadors.
10. El menjador escolar no es responsabilitza dels materials d’oci que puguen portar els alumnes al menjador en cas de desperfectes o pèrdues.
11. Està prohibit portar balons de futbol de reglament, pilotes de tenis/frontó/ beisbol i qualsevol instrument perillós per a la integritat física de les persones
12. Finalitzat el servei de menjador els educadors/ores informaran al encarregat del menjadorde les incidències agudes. Les incidències i les faltes greus les informaran mitjançant un part d’incidències per escrit.
13. Finalitzat el servei de menjador i oci, cada professor/a es farà responsable del seu grup d’alumnes, rebent les informacions pertinents del encarregat, si és el cas (informació sobre malalties, accidents,... dels alumnes).
14. Tots els dies a les 12,30 h., les educadores passaran  la llista de l’alumnat que fa ús del menjador.
C) RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES DELS COMENSALS
1. Els pares rebran tots els mesos informació de les actituds dels seus fills al menjador: que menja, com menja, comportament ...
2. Si haguera un comportament en contra de las normes de convivència del col·legi reflectides en el P.C.C. l’equip pedagògic informarà als pares personalment o per escrit.
3. En cas de malaltia o accident d’un comensal, el responsable del menjador informarà als pares, si no es poguera contactar amb cap familiar i el cas fora greu o urgent s’avisaria a la policia municipal per un trasllat a un centre mèdic.
4. Els pares del comensals tenen l’obligació de donar o comunicar al menjador un telèfon d’atenció continuada des de les nou del mati a les cinc de la vesprada.
5. Cada família del comensal ha de facilitar al menjador un número de conte bancari on remetre el rebut.
6. Els pares dels comensals que es queden dies esporàdics hauran d’abonar   l’import a primera hora del mati a l’encarregada de menjador.
7. Cada dia a primera hora es passa la llista del menjador, per tant si un comensal fixe no es queda eixe dia al menjador la família deu comunicar-lo abans de les 10 hores.
8. El comensal fixe, becat o no, que s’incorpore mes tard al col·legi no es podrà quedar al menjador, si prèviament no han informat de tal circumstància.
9. Quan un alumne no becat ha demanat plaça de menjador i després no es pot quedar tindrà que abonar el menú
10. Les beques, tant de conselleria com de l’ajuntament són ajudes als comensals i no cobreixen el preu del menú, per tant han de abonar la diferència entre l’ajuda i el preu del menú.
11. Durant els primers cinc dies de cada mes s’enviaran al banc els rebuts del menjador.
12. Si un rebut es tornat del banc s’abonarà l’import del rebut mes les despeses en efectiu als responsables del menjador.
13. Si al acabar el mes no s’ha abonat l’import del rebut sense cap tipus de justificació per part de la família, no tindrà dret a utilitzar el menjador fins que no pague els rebuts .

ACTIVITATS DINS DEL MENJADOR ESCOLAR
· L’entrada als locals del menjador es realitzarà observant el major ordre possible. Els alumnes es llavaran les mans abans d’ocupar el lloc en les distintes taules y després de menjar.
L’alumnat no pot portar dins/entrar al menjador qualsevol instrument perillós per a la integritat física de les persones ni ocupar les taules sense llevar-se les jaquetes, les quals cal que es pengen en les perxes corresponents.
· Cal realitzar un control sistemàtic dels hàbits correctes d’alimentació, higiene i relació social de l’alumnat, en concret del que habitualment utilitza aquest servei.
Cal que es controlen de forma prioritària les següents conductes:
- adopció d’una postura correcta al llarg del dinar.
- utilització dels coberts de forma adequada.
- menjar correctament evitant derramar aliment sòlids o líquids en la taula o en terra.
- retirar el servei de taula segons indicacions de l’equip pedagògic del menjador.
· Cap alumne/a pot entrar en la cuina: qualsevol problema cal que l’atenga l’educador/a de referència que tinga l’alumne/a.
· Els educadors i educadores de menjador seran els responsables de l’alumnat i de la seua situació a les taules corresponents.


ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE
· Des de que finalitzen les activitats dins del menjador i mentre s’organitzen les activitats
d’oci correctament, s’assenyalen algunes pautes que cal observar:
- L’alumnat sempre estarà sota vigilància dels educadors/es.
- No podran recórrer les dependències del centre.
- Si hi haguera algun alumne/a castigat, mai se’ls deixarà sense vigilància.
- En el pati cal vigilar per a que els xiquets i xiquetes no pugen a la tanca, no es despengen de les porteries, no entren en el jardí i trenquen plantes o facen clots en terra.
- Els educadors i educadores controlaran les activitats de l’alumnat en el pati
distribuint la vigilància en ell per tal de tindre accés visible a tots els racons.
L’alumnat romandrà sempre sota vigilància i control dels educadors i educadores. Si cal atendre un xiquet o xiqueta de forma individual (accident, cura, telefonada a casa, etc.) es donarà avís a la resta de educadors/es per que assumeixen la vigilància de la seua zona.
Fins que no sone el sonall del centre i els professors/es no es facen càrrec de l’alumnat, el personal educador no podrà abandonar el centre ni la cura dels alumnes de menjador.

Del RRI del Centre :
Conductes contràries a les normes de convivència del Centre Educatiu i mesures correctores.
Articule 35. Tipificació:
Es consideren conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu les següents:
a) Les faltes de puntualitat injustificades.
b) Les faltes d'assistència injustificades.
c) Els actes que alteren el normal desenvolupament de les activitats del centre educatiu, especialment els que alteren el normal desenvolupament de les classes.
d) Els actes d'indisciplina.
e) Els actes d'incorrecció o desconsideració, les injúries i ofenses contra els membres de la comunitat educativa.
f) El furt o la deterioració intencionada d'immobles, materials, documentació o recursos del centre.
g) El furt o la deterioració intencionada dels béns o materials dels membres de la comunitat educativa.
h) Les accions que puguen ser perjudicials per a la integritat i la salut dels membres de la comunitat educativa.
i) La negativa sistemàtica a portar el material necessari per al desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge.
j) La negativa a traslladar la informació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre i viceversa.
k) L'alteració o manipulació de la documentació facilitada als pares, mares, tutors o tutores per part del centre.
l) La suplantació de la personalitat de membres de la comunitat escolar.
m) La utilització inadequada de les tecnologies de la informació i comunicació durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
n) L'ús de telèfons mòbils, aparells de so i altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyament-aprenentatge durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu.
o) Els actes que dificulten o impedisquen el dret i l'haver de l'estudi dels seus companys i companyes.
p) La incitació o estímul a cometre una falta contrària a les normes de convivència.
q) La negativa al compliment de les mesures correctores adoptades davant conductes contràries a les normes de convivència.
r) L'ús inadequat de les infraestructures i béns o equips materials del centre.
Article 36. Mesures educatives correctores:
Davant les conductes contràries a les normes de convivència del centre educatiu, tipifiques
en l'article anterior, el Pla de Convivència i el Reglament de Règim Interior del centre podran
contemplar mesures d'intervenció que concreten, ajusten o modulen les mesures educatives
correctores recollides en aquest article i que són les següents:
a) Amonestació verbal.
b) Compareixença immediata davant el director o directora.
c) Amonestació per escrit.
d) Retirada de telèfons mòbils, aparells de so o altres aparells electrònics aliens al procés d'ensenyament-aprenentatge, utilitzats de forma reiterada durant les activitats que es realitzen en el centre educatiu. Es retiraran apagats i seran retornats als pares, mares, tutors o tutores legals en presència de l'alumne o de l'alumna. No obstant l'anterior, l'ús d'aparells electrònics en el recinte dels centres docents es podrà prohibir, sempre que no siguen necessaris per a dur a terme les tasques docents, si així ho contempla el Reglament de Règim
interior del centre.
i) Privació de temps d'esbarjo per un període màxim de cinc dies lectius.
f)Incorporació a l'aula de convivència.
g) Realització de tasques educadores per l'alumne o l'alumna en horari no lectiu. La realització d'aquestes tasques no es podrà perllongar per un període superior a cinc dies lectius.
h) Suspensió del dret a participar en les activitats extraescolars o complementàries que tinguen programades el centre durant els quinze dies següents a la imposició de la mesura educativa correctora.
i) Suspensió del dret d'assistència a determinades classes per un període no superior a cinc dies lectius. Durant la realització d'aqueixes classes, i amb la finalitat d'evitar la interrupció del procés formatiu de l'alumnat, est romandrà en el centre educatiu efectuant els treballs acadèmics que li siguen encomanades per part del professorat que li imparteix docència. El cap o la cap d'estudis del centre organitzarà l'atenció a aquest alumnat.
Per a l'aplicació de les mesures educatives correctores, no serà necessària la prèvia instrucció d'expedient disciplinari; no obstant això, per a la imposició de les mesures educatives correctores
dels apartats h) i i) serà preceptiu el tràmit d'audiència als alumnes, les alumnes, o als seus pares, mares, tutors o tutores en cas de ser menors d'edat, en un termini de 10 dies hàbils.
Article 37. Comunicació als pares, mares, tutors o tutores legals de l'alumnat que s'objecte de mesures educatives correctores.
Totes les mesures correctores previstes en l'article anterior hauran de ser comunicades formalment als pares, mares, tutors o tutores dels alumnes o alumnes menors d'edat.NORMES ALUMNAT MENJADOR

L´alumnat que es queda al menjador ha de complir unes normes bàsiques que es detallen a continuació.
  1. L’alumnat baixarà en fila amb la resta de companys i es dirigirà ordenadament a passar llista amb la cuidadora assignada en el pati, davant la porta del menjador.
  2. No es pot cridar ni córrer pels corredors ni al menjador, es parla amb to de veu normal i es camina.
  3. L’alumnat que es queda al menjador no pot tornar a pujar a les aules, sinó es acompanyat per una cuidadora.
  4. A l’hora de menjar s’entra en fila ordenadament sense empentar-se.
  5. Dins del menjador no es deu parlar fort, som molts comensals i hi ha molt de soroll. Ens hem d’habituar a demanar les coses per favor i a donar les gràcies, sempre, i més a més quan estem seguts a la taula per menjar.
  6. Hem d’utilitzar els coberts correctament i no embrutar la fusta de baix de  la taula.
  7. En el servei (WC) hem de curar de no tirar aigua al sol, no utilitzar més sabó ni paper del necessari.  Hem de respectar al company/a que és davant nostre i no empentar ni tirar-se aigua.
  8. S’han d’escoltar les indicacions de les cuidadores i respectar-les.
  9. El menjador escolar està regit per un reglament de règim intern que està dintre del RRI del col·legi. Atenent este reglament el xiquet/a que reiteradament incomplexa les normes pot quedar exempt  del menjador per un temps indefinit.
  10. El tornar els rebuts al banc, serà motiu per deixar de rebre el servei de menjador.

NORMES AULA ESTUDI DEL MENJADOR

L’alumnat que  desitje  anar a l’aula d’estudi del menjador ha de complir unes normes bàsiques que es detallen a continuació:

·        L’horari és de 14,30 a 15,15 hores.
·        Quan entrem al menjador deixarem ordenadament el material a les prestatgeries que hi han en el menjador.
·        Com a aula d´estudi que és, estarem en silenci estudiant o fent els deures.
·        Respectarem les indicacions de la cuidadora assignada.
·        L’alumnat ha de romandre a l’aula fins finalitzar la sessió, encara que haja acabat els deures. Es recomana portar un llibre de lectura.
·        Incomplir estes normes bàsiques suposarà no poder acudir a l´aula d´estudi per un temps indefinit, s’aplicarà el reglament de règim interior de menjador.