PLÀ CONVIVÈNCIA

9 - PLA DE CONVIVÈNCIA

 El nostre col·legi té elaborat un Pla de Convivència des del curs 2006/07,
del que es porta un seguiment i s’informa trimestralment al Consell Escolar.

Objectius generals:
1. Promoure i desenrotllar actuacions relatives al foment de la convivència
en el nostre centre, en el que estiguen integrats tots els membres de la
comunitat educativa.
2. Atenció individualitzada (i en el seu cas derivació a altres entitats) de
l’alumnat que presenta contínues alteracions del comportament.
3. Donar resposta immediata en el cas de que haguera casos d’intimidació
i acaçament entre iguals.
Normes que regulen la convivència a l’aula i al centre:
 Tot l’alumnat complirà i respectarà els horaris aprovats per al
desenvolupament de les distintes activitats del Centre (entrades, eixides). Si
es retarden, podran entrar a l’hora del pati amb un justificant metge o del
pare/mare/tutor/a segons el motiu.
 Per eixir del recinte escolar en l’hora del pati, l’alumne necessitarà la
sol·licitud expressa per escrit del pare/mare/ tutor/a i eixirà acompanyat per
un adult.
 L’alumnat mostrarà respecte vers el professorat, els seus companys i la
totalitat dels membres de la Comunitat Educativa.
 L’alumnat obeirà les indicacions de tot el professorat i del personal
adscrit al Centre.
 Evitarà les paraules malsonants.
 No es menjaran llepolies durant les hores de classe, ni en el recinte
escolar.
 L’alumnat vindrà al Centre degudament endreçat.
 L’alumnat complirà les normes establertes en cada aula i al Centre.
 Entre classes no s’utilitzaran els serveis (excepte en casos urgents i
alumnat menut ).
 El pati és de tot l’alumnat i cal compartir-lo, evitant les agressions. No es
faran jocs violents o que puguen significar un perill pels altres companys.
Normes que regulen la cura i utilització dels materials i instal·lacions de
l’aula i espais comuns del centre:
 L’alumnat tindrà cura de les instal·lacions i el material del Centre. En el
cas de produir-se danys caldrà donar part als responsables de l’espai
corresponent, i als òrgans de govern per tal que es determinen les mesures
oportunes.
 Finalitzades les activitats que es realitzen en els espais comuns, tant si
són escolars com extraescolars, l’espai i el mobiliari utilitzat restarà en
perfectes condicions i en disposició d’utilització per qualsevol altre grup de
l’escola.
 La neteja tant a l’aula com als espais comuns, ha de ser objecte
permanent del nostre Centre, per la qual cosa es posarà la màxima cura en
no tirar papers i altres objectes a terra, no pintar les parets i el mobiliari
escolar i mantenir el Col·legi en les millors condicions de neteja possible.
 Hem d’apagar els llums i els ventiladors de les aules, i deixar-les
ordenades.
 L’alumnat sempre pujarà i baixarà les escales ordenadament amb la
companyia del mestre.
 Les eixides i les entrades pels corredors es realitzaran en silenci, amb el
major ordre possible i sense córrer, amb el fi de no molestar als
companys/es que estan donant classe en eixos moments.
 Es farà un bon ús del material escolar i personal.
 Durant el temps d’esplai de 11 a 11,30 cap alumne/a podrà romandre a
l’aula ni als corredors a no ser que es trobe amb algun mestre/a.
 El material escolar no es traurà al pati.
 S’incidirà en l’arreplegada selectiva del paper, tant a l’aula com al pati i
en anar eliminant l’ús del paper d’alumini per no poder-se reciclar.
S’utilitzaran els contenidors adients.
 Abans d’eixir al pati, els papers de l’esmorzar han de quedar a la
paperera de classe. L’esmorzar, se’l menjaran al pati per tal de mantenir les
instal·lacions netes.
 Cada dia al finalitzar el pati, l’alumnat arreplegarà el fem seguint el torn
establert.
 L’alumnat que es quede al menjador complirà les normes establertes en
el pla de menjador del centre i s’obeiran en tot moment les indicacions del
personal responsable del mateix.
Normes que regulen l’activitat acadèmica i el treball a l’aula:
 L’estudi i el treball acadèmic és un deure fonamental de l’alumnat, que
tractarà, en funció de les seues possibilitats, de millorar la seua formació,
posant, per aconseguir-ho, el màxim esforç i interès.
 L’alumnat portarà al col·legi el material necessari per al normal
desenvolupament de les activitats acadèmiques.
 Cada mestre/a regularà i exposarà a l’alumnat i a les famílies, a principi
de curs, les normes generals que regulen les activitats i el treball de la seua
àrea.
 És obligació de tot l’alumnat assistir a classe amb puntualitat, tant a
l’hora d’entrar com a l’acabament del període de l’esplai o en el transcurs de
qualsevol activitat.
 És deure fonamental de tot l’alumnat respectar l’exercici del dret a
l’estudi i al treball dels seus companys/es de classe.
 De la mateixa manera, l’alumnat respectarà el dret del professorat a
donar classe i a no ser interromput en el transcurs de les seues
explicacions.
 Dins la classe, el to de veu serà normal, s’evitaran els crits que puguen
molestar els altres.
 Quan un curs haja d’anar a una dependència del centre distinta a la de la
seua aula, ho farà acompanyat pel professorat corresponent i guardant
l’ordre i silenci, per a no entorpir les activitats acadèmiques dels
companys/es de les altres classes.
 Les faltes d’assistència al centre es justificaran mitjançant l’agenda o
aportant justificant.
Normes que regulen la realització d’activitats fora del centre:
A més de les normes anteriorment especificades, en les activitats
complementàries i extraescolars es contemplaran les següents normes:
 Observar un comportament correcte amb les persones i instal·lacions del
lloc que es visita.
 L’alumnat romandrà en grup al llarg de la visita, podent separar-se tan
sols amb el permís del professorat.
 L’alumnat complirà l’horari establert per al desenvolupament de l’activitat
 Durant el trajecte en l’autobús o altre mitjà de transport, es compliran les
regles en tot moment. El comportament dels alumnes haurà de ser correcte,
sense moure’s del seient, ni distreure el conductor.