OBJECTIUS

4. OBJECTIUS GENERALS DEL CENTRE.
Potser un dels elements de més perdurabilitat dins el Projecte siguen els
Objectius Generals del Centre que s’entendran com a metes a aconseguir al
final de l’Educació Obligatòria i com a camins que s’obrin a l’alumnat al llarg de
la seua escolarització dins el Centre.

La LOE regula a l’article primer del Títol Preliminar els fins que deuen
formar la tasca educativa:

1. Desenvolupar la personalitat dels alumnes.
2. Formar en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la
tolerància i la llibertat dins els principis democràtics de la convivència.
3. Educar en la responsabilitat individual i en el mèrit i esforç personal.
4. Formar per a la pau, el respecte als drets humans, la vida en comú, la
cohesió social, la cooperació i solidaritat entre els pobles, així com adquirir
valors que propicien el respecte cap als éssers vius i el medi ambient, en
particular el valor dels espais forestals i el desenvolupament sostenible.
5. Desenvolupar la capacitat de l’alumnat per regular el seu propi
aprenentatge, confiar en les seues aptituds i coneixements, així com per
desenvolupar la creativitat, la iniciativa personal i l’esperit emprenedor.
6. Formar en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya i de la
interculturalitat com un element enriquidor de la societat i especialment al
nostre entorn sòcio-lingüístic de la Comunitat Valenciana.
7. Adquirir hàbits intel·lectuals i tècniques de treball, de coneixements
científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics, així com el
desenvolupament d’hàbits saludables, l’exercici físic i l’esport.
8. Preparar a l’alumnat per a participar activament en la vida social i cultural.
9. Capacitar-los per a la comunicació en la llengua oficial i cooficial, i en una o
més llengües estrangeres.
10. Preparar-los per a l’exercici de la ciutadania i per a la participació activa en
la vida econòmica, social i cultural, amb actitud crítica i responsable i amb
capacitat d’adaptació a les situacions canviants de la societat del
coneixement.

4.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC.
Contribuir a la formació integral de l'alumnat, mitjançant una ensenyança
activa i participativa.
Adaptar-se a les peculiaritats i als interessos dels nostres alumnes, inclosos
aquells amb necessitats educatives especials, compensant les seues
desigualtats.
Respondre a les necessitats i exigències d'una societat democràtica,
complexa i amb noves tecnologies.
Fomentar la pertinença a la nostra cultura des de totes les vessants.
Dominar les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana i la
introducció d'una tercera llengua des del començament de l'ensenyament
fins acabar l’Educació Primària.
Proporcionar als alumnes estratègies que afavorisquen l'aprenentatge
significatiu.

Afavorir la coeducació.
Fomentar la cura i el respecte pel medi natural i social.

RELATIUS ALS CONTINGUTS
Treballar els continguts del currículum d’Educació Infantil i Educació
Primària., atenent a les competències bàsiques: competència en
comunicació lingüística, competència matemàtica, competència en el
coneixement i la interacció amb el món físic, tractament de la informació i
competència digital, competència social i ciutadana, competència cultural i
artística, competència per aprendre a aprendre i competència e iniciativa
personal.
Contemplar dins dels continguts aquelles situacions que la societat genera i
que puguen ser tractades com a nous temes de caràcter transversal.

METODOLOGIES I AVALUACIÓ
Educació que fomente l'esperit crític mitjançant una gestió democràtica i
participativa en les aules, on tot l'alumnat expresse obertament les seus
opinions amb respecte.
Afavoridora de la creativitat personal.
Que fomente el treball en equip i l'ensenyament personalitzat.
Avaluació contínua i formativa que comporte la revisió periòdica de
metodologies.
Aprenentatge significatiu.
Adaptació dels programes als alumnes i als diferents ritmes d'aprenentatge.
L’avaluació dels processos d’ensenyament inclourà l’adequació de les
programacions didàctiques de l’aula.
Promoció a secundària: l’alumnat que hi haja assolit el desenrotllament
corresponent a les competències bàsiques i adequat grau de maduressa
per haver superat totes les àrees promocionarà a Educació Secundària.
Segons la valoració del tutor/a i del tercer cicle l’alumnat que tinga adquirits
els coneixements i competències bàsiques, i que per tant podrà seguir amb
aprofitament la nova etapa, podrà promocionar a l’Educació Secund’aria. Si
no és així haurà de permanèixer un curs més en el tercer cicle, si no s´han
esgotat les mesures establertes en l’ordre de 13 de desembre de 2007 de la
Conselleria d’Educació Primària. (DOCV de 19/12/2007)
L’alumnat amb necessitats educatives especials (ACS/dictamen), a més de
la permanència d’un curs més en primària, podrà prorrogar l’escolarització
en l’etapa un altre curs de diferent cicle.
ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA
Realitzar la planificació de les tasques pedagògiques a partir de les pautes
marcades pel claustre de professors/es.
Fomentar la renovació i la innovació pedagògica desde la COCOPE.

Implantar en el centre un sistema de gestió de Qualitat Educativa.

COORDINACIÓ
Coordinació entre nivells i /o cicles.
Coordinació entre etapes mitjançant reunions intercicles, COCOPE i
Claustre.
Coordinació entre el cicles mitjançant les següents comissions de treball:
Activitats de Centre, Pedagògica i de Convivència, de Necessitats
Educatives Especials, de Biblioteca, de Noves Tecnologies de la
Comunicació i de Medi Ambient.
Coordinació dintre de la comunitat educativa mitjançant l’Equip de Qualitat.
Coordinació i intercanvi d'experiències amb altres centres o grups de treball
que compartisquen les línies d'actuació del centre.
Coherència i continuïtat entre cursos, cicles i etapes.

FORMACIÓ
Afavorir la participació del professorat en la realització de cursos de
formació.
La realització de grups de treball, seminaris, projectes d'innovació educativa
i de forma individual l'assistència a cursos de formació.
Col·laborar activament en accions educatives encaminades a millorar la
qualitat de l'ensenyament.
Afavorir i col·laborar en els programes de formació de pares.
Continuar amb el projecte de Qualitat amb la implantació de sistemes de
gestió de qualitat, projecte en què estem treballant des del curs 2005-06 i
amb que actualment està implicat quasi la totalitat del claustre de
professors.
4.2. ÀMBIT DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Partint de l’anàlisi previ de les necessitats específiques de l’alumnat i del
context escolar, socioeconòmic, cultural i sociolingüístic del centre, aquest ha
de garantir que la intervenció pedagògica siga coherent, coordinada,
progressiva i assumida pel conjunt de la comunitat escolar del centre. Als
municipis de predomini lingüístic valencià, que figuren en l’article 35 de la Llei
d’Ús i Ensenyament del Valencià, tots els centres aplicaran un o més d’un dels
programes d’educació bilingüe. Els programes que oferta el nostre col·legi són:
– Programa d’ensenyament en valencià (PEV).
– Programa d’incorporació progressiva (PIP).
– Programa d’ensenyament bilingüe enriquit (PEBE).
Estos tres programes estan desenvolupats en el Disseny Particular del
Programa del nostre col·legi.


EL VALENCIÀ COM A LLENGUA D'APRENENTATGE
Aconseguir l'objectiu establert per la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià,
tenint en compte que l'alumnat ha de dominar per igual les dues llengües a
l'acabament de l'escolarització.
EL VALENCIÀ COM A VEHICLE D'ENSENYAMENT
Utilitzar el valencià com a llengua vehicular en aquelles àrees que
determina el Disseny Particular del programa del nostre centre.
EL VALENCIÀ COM A INSTRUMENT DE NORMALITZACIÓ EN
ELS ENTORNS FAMILIARS I SOCIALS.
Realitzar els escrits del centre i/o tutories adreçades a la Comunitat
Educativa en valencià i castellà, així com les xarrades o conferències.
Complimentar tot tipus de documentació oficial en valencià.
Normalitzar rètols, documentació, butlletins d'informació i qualsevol
documentació, tant interna com externa.

4.3. ÀMBIT DE GESTIÓ
ADMINISTRACIÓ
Tenir al dia tota la documentació legal.
Tenir a l'abast la legislació bàsica.
Comptar amb llibres d'actes, registre de correspondència, registre de
l’historial acadèmic, certificats i nous expedients de l’alumnat.
Registrar les faltes d'assistència mensualment i els resultats acadèmics
trimestralment.
Realitzar i emplenar tot tipus d'informes sobre l'alumnat regulats pels
procediments administratius i per la normativa vigent.

ADJUDICACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS
Elaboració per part de l'equip directiu del pressupost a partir de l'aportació
de suggeriments dels òrgans col·legiats del centre.
Informe per part de la comissió econòmica del pressupost presentat per
l'equip directiu.
Revisió del pressupost econòmic pel claustre i aprovació final pel consell
escolar.
Realitzar un balanç trimestral de la situació econòmica del centre, i a gener
el balanç anual per la Comissió Econòmica i el Consell Escolar.
Informar al Consell Escolar i a l'Administració Educativa de la situació de les
infrastructures del centre per evitar i corregir aquelles situacions greus que
dificulten el funcionament correcte de l'activitat del Centre.


SERVEIS COMPLEMENTARIS
Valorar les activitats complementàries realitzades, bàsicament aquelles
gestionades pel centre o l’AMPA i els seus costos dintre de la memòria del
curs.
Generació de recursos en funció dels ingressos derivats de donació
d'entitats: Ajuntament, Bancs…
SERVEI DE MENJADOR
Seguiment trimestral del funcionament de menjador des de l’equip de
menjador, revisar les programacions de les activitats programades.
Seguiment trimestral del funcionament i balanç econòmic del menjador per
la comissió econòmica i el Consell Escolar.
Balanç anual i confecció de la memòria corresponent.
Sol·licitar totes les ajudes assistencials, socials i ajudes individuals que
corresponguen.
Seguiment anual del RRI del menjador, inclòs en el RRI del centre.
4.4. ÀMBIT DE LA CONVIVÈNCIA.

RELACIONS ENTRE EL PROFESSORAT
Aconseguir un clima d'enteniment, mitjançant acords majoritaris i per
consens, dels temes pedagògics i de convivència mitjançant el diàleg.
RELACIONS ENTRE EL PROFESSORAT - ALUMNAT
Aconseguir una comunicació directa i oberta.
Saber escoltar i respondre a diferents situacions de forma igualitària.
Dinamitzar l'assemblea de delegats i delegades.
Utilitzar el PAT com a element d’unificació de criteris d’actuació tutorial.
RELACIONS ENTRE EL PROFESSORAT I ELS PARES I LES
MARES
Mantenir una comunicació constant, participativa, eficaç, i activa en la vida
de l'escola a partir de l'acció tutorial sistemàtica i de les diferents comissions
i òrgans on participen els pares i les mares, respectant el centre com
institució educativa.
− Els mitjans per a la relació directa tutor-famílies:
· Reunions amb el conjunt de les famílies.
· Entrevistes amb famílies d’alumnes.
· Altres mitjans de comunicació: telèfon, correu.
· Determinació de periodicitat de les trobades regulars i puntuals.
· Dates de convocatòria.

· Moments i horaris d’atenció setmanal. (Divendres de 12,30 a
13,30 hores)
· Els mitjans, els llocs, els continguts i les tècniques que cal fer
servir en reunions i entrevistes amb les famílies.
− Determinació dels elements essencials de la informació que cal transmetre
als pares per a sensibilitzar-los i fer-los partícips en el procés de formació
que el centre desenvolupa per als seus fills. Entre aquests elements
destaquem:
· Sistemes i mitjans de col·laboració i participació amb el centre.
· Continguts, metodologia, materials, sistema d’avaluació del
currículum que segueixen els seus fills.
· Pautes per a l’actuació familiar que puguen cooperar en el
desenvolupament d’una actuació convergent amb l’acció
educativa del centre.
· Propostes per a orientar les actuacions de les famílies
Implicació de l’entorn familiar en el desenvolupament de les
competències.
Èmfasi i aportació especial en les competències següents:
– Lingüística i tractament de la informació digital (hàbits lectors i
interés per comunicar-se per diferents vies, selecció responsable i
crítica de mitjans, ús equilibrat de mitjans).
– Social i ciutadana (respecte, cooperació, estima).
– Aprendre a aprendre (horaris de treball, esforç, motivació).
– Iniciativa i autonomia personal (exigència de presa de
responsabilitats graduals en l’entorn familiar).

RELACIONS ENTRE L' ALUMNAT
Millorar la convivència i el respecte, reconeixent i acceptant els drets
diferenciadors econòmic-socials dels propis companys i companyes.
Fomentar el respecte i l'acceptació de les diferències culturals, socials i
personals.
Potenciar la prevenció de conflictes mitjançant el diàleg i l’aplicació i el
seguiment del Pla de Convivència.
Potenciar les activitats de convivència i col·laboració perseguint fins comuns
i consensuats.

4.5. ÀMBIT DE PROJECCIÓ SOBRE L'ENTORN

INSTITUCIONS OFICIALS.
Mantenir i promoure la relació amb l'Administració Educativa.
Fomentar les relacions amb l'Administració Local i Comarcal.

Fomentar el contacte, sol·licitar assessorament i exigir l'atenció necessària
del CEFIRE, gabinet psicopedagògic...
Mantenir contactes i organitzar activitats conjuntes amb els altres centres
educatius de la població.
Mantenir relacions amb d'altres centres de diferents comunitats autònomes i
d'altres països europeus.

ALTRES ENTITATS
Relacionar-nos amb entitats, associacions, etc, que fomenten actituds
positives, comportaments tolerants, hàbits democràtics, solidaritat davant la
injustícia, el racisme, la violència, la degradació del medi i l'agressió
sistemàtica a les senyes d'identitat que ens són pròpies.