ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

6- ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.
L’atenció a la diversitat suposa un concepte ampli d’acció educativa, que
intenta donar resposta a les dificultats d’aprenentatge, a les discapacitats
sensorials, físiques, psíquiques i socials, als grups de risc, a les minories
ètniques, a l’alumnat superdotat, als immigrants, a l’alumnat amb interessos
especials i a qualsevol altra necessitat educativa diferenciada i especialitzada.
Cada alumne té una àmplia gamma de necessitats educatives, degudes a la
presència de factors múltiples personals i socials (gènere, edat, etapa de
desenvolupament maduratiu, motivació, interessos, estils d’aprenentatge,
expectatives, procedència socioeconòmica i cultural, origen ètnic, etc.), que han
de ser satisfetes.
El nostre centre contempla:
Facilitar, consolidar i desenvolupar la socialització de l’alumnat, la qual
cosa significa ensenyar a conviure i comportar-se adequadament en
grup, a ser solidari, a cooperar i respectar les normes.
Realitzar adaptacions curriculars encaminades a donar resposta als
diferents estils d’aprenentatge o dificultats transitòries de l’alumnat (no
significatives) i per a aquells casos en què les diferències i les dificultats
d’aprenentatge són més permanents o greus (significatives).
Planificar i desenvolupar un programa coherent d’orientació i acció
tutorial que facilite la resposta educativa a les necessitats específiques,
permanents o transitòries.
Per atendre a l’alumnat amb n.e.e. disposem de dues mestres
d’Educació Especial, una mestra d’audició i llenguatge, i s’organitzen sessions
de reforç en els cicles.
La planificació del recolzament al nostre centre es basa amb un suport
individualitzat i coordinat pel tutor/a qui dirigeix les actuacions a realitzar amb
l’alumne/a i en quina àrea.
El suport s’elabora en cicle, ja què és el que coneix la realitat de
l’alumnat i les sues necessitats individuals.
Per organitzar el suport es segueix el següent protocol:
Determinar les necessitats del cicle.
Comprovar la disponibilitat horària de cada mestre del cicle.
Combinar les dues possibilitats.
Els alumnes de PT i compensatòria ja tenen les seues sessions de
suport.

PERFIL DE L'ALUMNAT
Alumnes que poden assolir els objectius del seu nivell però que per tenir
ritme d'aprenentatge lent, amb lleugeres carències de cursos anteriors,
no són capaços de seguir el ritme de classe.
Alumnat amb dificultats de concentració i atenció en gran grup, però que
amb atenció més individualitzada pot aconseguir els objectius.
Alumnat que, puntualment (immigrants, incorporació tardana al sistema,
desfavorits a l’àmbit sociocultural, absentisme…) tenen carències
específiques que, amb una atenció més individualitzada, es més fàcil
que superen.
Alumnat repetidor, que no va superar la matèria i presenta deficiències
bàsiques que no podrà superar inclòs amb la repetició.

CARACTERÍSTIQUES DEL RECOLZAMENT
Es recolzaran amb prioritat les àrees instrumentals (Resolució de 29 de
juny de 2000 d'instruccions per organització i funcionament del centre) i
els continguts bàsics d'estes, tenint com a referent la programació
d'aula. També es poden treballar aspectes més concrets on l'alumne
presente carències com l'atenció, la grafomotricitat, hàbits d'estudi…
Es fonamental la coordinació entre el professor de l'àrea i el de
recolzament per consensuar la metodologia de treball, els continguts a
treballar i les adaptacions pertinents en la programació d'aula.
Preferentment l'horari de recolzament coincidirà amb la mateixa sessió
en que es dona la matèria en la classe ordinària. De no ser així, el
professor de l'àrea a la qual deixa d'assistir l'alumne haurà de tenir-ho en
compte per realitzar les adaptacions pertinents.
Es treballarà en xicotet grup.
Els pares són informats pel tutor i involucrats en la decisió de que
l'alumne assistisca a recolzament.
El mestre de PT prioritzarà la seua atenció en els alumnes amb ACIS.
No obstant això també atendrà a aquells alumnes que presenten majors
dificultats en l'aprenentatge i requerisquen una atenció més específica.
(ordre de 21 de juliol de 2001).